This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
European Ombudsman (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich) www.euro-ombudsman.eu.int
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (ERPO) bada wyłącznie skargi złożone na niewłaściwe administrowanie w instytucjach i organach Unii Europejskiej. Spod jurysdykcji ERPO wyjęte są jedynie Trybunał Sprawiedliwości oraz Sąd Pierwszej Instancji. Zgodnie ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami, Ombudsman przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg składanych przez obywateli.
Formularz skargi jest dostępny na stronie wraz z dokładnymi informacjami na temat działalności Rzecznika, jego przemówieniami oraz sprawozdaniami.
Wersja językowa: strona dostępna w 22 językach (w tym w języku angielskim i polskim)
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
F-67001 Strasbourg Cedex
Francja
Tel.: +33 (0) 3 88 17 23 13
Fax: +33 (0) 3 88 17 90 62
E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int