Antysemityzm
 
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Amadeu Antonio Stiftung (Initiative für Zivilgesellschaft und Demokratische Kultur - Inicjatywa na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego i Kultury Demokratycznej) www.amadeu-antonio-stiftung.de
Amadeu Antonio Stiftung (AAS) to organizacja założona w 1998 roku. Walka ze skrajnie prawicowymi poglądami, rasizmem i antysemityzmem to główne problemy, którymi zajmuje się fundacja. AAS działa na terenie Niemiec, przede wszystkim na terenie nowych landów związkowych, gdzie groźba ataków ze strony prawicowych ekstremistów jest szczególnie duża.
[więcej]
Amcha. Israeli Centers for Holocaust Survivors and the Second Generation www.amcha.org
"Amcha" to słowo, dzięki któremu Żydzi rozpoznawali się po czasach Zagłady. Organizacja, która działa pod tą nazwą w Izraelu, stanowi sieć wsparcia dla rodzin i osób ocalonych. Tworzą ją psycholodzy, pedagodzy i pracownicy socjalni, którzy skupiają się w swej pracy na psychicznych skutkach doświadczeń związanych z Holocaustem (Post-Traumatic Stress Disorder). Post-Traumatic Stress Dosorder jest więc głównym tematem strony internetowej AMCHA, jak i licznych publikacji wydawanych przez tę organizację.

[więcej]
Anti-Rassismus-Informations-Zentrum (ARiC) www.aric.de
Najważniejszym zamierzeniem ARiC (Antyrasistowskiego Centrum Informacyjnego) jest stworzenie sieci organizacji przeciw przemocy, dyskryminacji i rasizmowi, działających na rzecz harmonijnej koegzystencji różnych kultur; także służenie radą i wsparciem dla organizacji, zajmujących się szeroko pojętą pracą z uchodźcami i imigrantami.

[więcej]
Antisemitism And Xenophobia Today (AXT) www.axt.org.uk
Strona internetowa Antsemitism and Xenophobia Today (AXP) udostępnia wysokiej jakości analizy i raporty, opracowywane przez niezależny Institute for Jewish Policy Research (JPR). W swoich publikacjach Institute mawia przejawy antysemityzmu, ksenofobii oraz rasizmu (w różnych regionach świata) i umieszcza te zjawiska w szerokim kontekście politycznym, społecznym i kulturowym. Celem tak zorganizowanej prezentacji jest próba wpływania na postawy ludzi i poszerzanie świadomości obywatelskiej.

[więcej]
Beit Warszawa www.beit-warszawa.org.pl
Towarzystwo Kultury Żydowskiej Beit Warszawa jest postępową, egalitarną, społeczną organizacją żydowską, propagującą życie duchowe i kulturalne Żydów.
[więcej]
Beyond the Pale. The History of Jews in Russia www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale
Wersja on-line oryginalnej wystawy, z 1995 r., pokazywanej na terenie Rosji. Ukazuje historię Żydów w Europie i Rosji, ich kulturę, życie, religię.
[więcej]
Campaign Against Racism and Fascism (CARF) www.carf.demon.co.uk
"CARF" to niezależne antyrasistowskie czasopismo, zajmujące się dokumentacją oporu przeciwko rasizmowi.

[więcej]
Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies www.unr.edu/chgps/blank.htm
Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies działa przy University of Nevada, Reno (USA). Zajmuje się studiami nad Holocaustem, uprzedzeniami, a także współczesnymi konfliktami na tle etnicznym.
[więcej]
Centrum im. M. Anielewicza www.centrum-anielewicza.uw.edu.pl
Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza powstało w 1990 r. na mocy umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Jacka Fliderbauma. Obecnie funkcjonuje jako zakład w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

[więcej]
Centrum Kultury i Dialogu (CKD) www.ignatianum.edu.pl/centrum
Centrum Kultury i Dialogu jest organizacją kierującą swoje propozycje do wszystkich, którzy zainteresowani są przyszłością kultury państwa polskiego. Organizacja stawia sobie za cel kreowanie dialogu pomiędzy różnymi kulturami, który zaowocowałby wspólnymi rozwiązaniami dzisiejszych problemów społecznych.

[więcej]
Dom Konferencji w Wannsee (Haus der Wannsee-Konferenz) www.ghwk.de
W tym berlińskim domu, pod przewodnictwem Obergruppenfuehrera SS Reinharda Heydricha, czternastu czołowych urzędników aparatu ministerialnego Rzeszy i funkcjonariuszy SS (w dniu 20 stycznia 1942 roku) omówiło i szczegółowo zaplanowało realizację decyzji o deportacji europejskich Żydów na Wschód i ich masowej zagładzie, czyli o tzw. "ostatecznym rozwiązaniu". Od miejsca obrad narada ta została nazwana "Konferencją w Wannsee".

[więcej]
EUMC - European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (Europejskie Centrum Badania Rasizmu i Ksenofobii) eumc.eu.int
EUMC jest niezależnym organem Unii Europejskiej powołanym w 1997 r. Centrum dostarcza obiektywnych, rzetelnych i porównawczych informacji na temat rasizmu, ksenofobii, islamofobii i antysemityzmu w krajach europejskich. Jego celem jest pomoc UE i państwom członkowskim w określeniu rozmiaru i zasięgu występowania powyższych zjawisk oraz w wypracowaniu planu walki z nimi. Strona oferuje bardzo rozbudowaną listę podmiotów działających na rzecz walki z rasizmem i ksenofobią, linki do projektów, analizy, raporty.
[więcej]
Football Unites, Racism Divides www.furd.org
Football Unites, Racism Divides to organizacja założona prze kibiców brytyjskiego klubu sportowego Sheffield United. Jej celem jest walka z rasizmem na stadionach oraz zapewnianie wszystkim ludziom równego dostępu do widowisk piłkarskich.
[więcej]
Fundacja Forum Dialogu Między Narodami www.dialog.org.pl
Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

[więcej]
Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej www.judaica.pl
Pomysł utworzenia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodził się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian. Zrodził się w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, Czesława Jakubowicza. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, a 24 listopada 1993 roku, pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej.

[więcej]
Fundacja R. Laudera w Polsce www.lauder.pl
Polskie przedstawicielstwo Fundacji Ronalda S. Laudera, z siedzibą w Nowym Jorku, rozpoczęło swą działalność w 1991 roku. Główne cele fundacji to: konserwacja i ochrona żydowskiego dziedzictwa kulturalnego w Polsce, praca kulturalna i charytatywna na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, pomoc w zaspokajaniu jej potrzeb kulturalnych i religijnych, wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku kultury, historii, i tradycji Żydów w Polsce; wspieranie działań tworzących nowe możliwości dialogu polsko-żydowskiego, szczególnie w sferze kultury.

[więcej]
Hatikvah www.nadzieja-hatikvah.org
Polsko-Izraelskie Towarzystwo Nadzieja - Hatikvah zostało założone jesienią 2000 roku przez studentów i pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Hatikvah działa także jako studenckie koło naukowe przy Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

[więcej]
Holocaust Teachers Resources Center www.holocaust-trc.org
Holocaust Teachers Resources Center powstał dzięki Holocaust Education Fundation, Inc. Głównym celem organizacji jest zwalczanie uprzedzeń poprzez rozpowszechnianie wiedzy o Holocauście. Strona internetowa Holocaust Teachers Resources Center zbiera i porządkuje materiały edukacyjne.

[więcej]
LICRA - Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme www.licra.org
Założona w 1927 roku Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme (LICRA) to najstarsza francuska organizacja poruszająca na forum międzynarodowym problemy walki z rasizmem i antysemityzmem.
[więcej]
Muzeum Historii Żydów Polskich www.jewishmuseum.org.pl
Strona internetowa Muzeum Historii Żydów Polskich dotyczy powstającego w Warszawie muzeum, poświęconego pamięci polskich Żydów. Prace nad utworzeniem muzeum prowadzi międzynarodowy zespół ekspertów, od 1999 r. kierowany przez dyrektora projektu muzeum Jerzego Halbersztadta. Organizacją fundującą muzeum jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

[więcej]
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN www.tnn.lublin.pl
Ośrodek jest samorządową instytucją kultury w Lublinie, działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach ośrodek nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby - Bramy Grodzkiej (będącej dawnym przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim) oraz do położenia samego Lublina - miasta/miejsca spotkań kultur, tradycji i religii.

[więcej]
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii or.icm.edu.pl
Celem Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" jest krzewienie tolerancji oraz przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Swój program Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, dokumentowanie przejawów uprzedzeń i zwracanie na nie uwagi społeczeństwa.

[więcej]
Searchlight www.searchlightmagazine.com
"Searchlight" to główny brytyjskie czasopismo, podejmujące na swoich łamach problematykę walki z rasizmem, neonazizmem, faszyzmem i innymi formami uprzedzeń. Searchlight opisuje te zjawiska w różnych obszarach: od edukacji, przez monitorowanie działalności grup rasistowskich i innych, organizowanie kampanii zwalczających wszelkie "izmy", po kreowanie wewnętrznej polityki państwa.

[więcej]
Survivors of the Shoah Visual History Foundation www.vhf.org
Survivors of the Shoah to fundacja założona w 1994 r., której celem jest utrwalenie i zachowanie świadectw historycznych osób, które przeżyły Holokaust. Fundacja zgromadziła około 52 000 nagrań wizualnych z 56 krajów w 32 językach, które obecnie służą celom badawczym oraz edukacyjnym.
[więcej]
The Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism sicsa.huji.ac.il
SICSA jest interdyscyplinarnym centrum badawczym. Prowadzi badania nad antysemityzmem w ujęciu historycznym oraz współczesnym.

[więcej]
Understanding Prejudice.org www.understandingprejudice.org
Strona internetowa Understanding Prejudice skierowana do nauczycieli, studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką uprzedzeń i dyskryminacji. Na stronie znajduje się ponad dwa tysiące linków do źródeł o podobnej tematyce i do organizacji pozarządowych.


[więcej]
United for Intercultural Action www.unitedagainstracism.org
United for Intercultural Action jest organizacją zrzeszającą przeciwników rasizmu, nacjonalizmu i faszyzmu; zajmuje się również prawami migrantów i uchodźców.

[więcej]
Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA, Centrum Badań Antysemityzmu) www.tu-berlin.de/~zfa/
Utworzone w 1982 roku Centrum Badań Antysemityzmu jest jedyną tego typu instytucją w Europie. W swoich pracach Centrum uznaje pojęcie antysemityzmu jako punkt wyjścia do szeroko zakrojonych badań z dziedziny uprzedzeń oraz dyskryminacji mniejszości, procesów migracji, konfliktów etnicznych, ekstremów politycznych, jak również z historii prześladowanych mniejszości.

[więcej]
Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości www.historiazydow.edu.pl
"Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości" to edukacyjny serwis internetowy, przeznaczony dla nauczycieli i uczniów, zawierający podstawowe informacje z dziedziny historii i kultury Żydów. Na stronę składa się m. in. materiał dydaktyczny, przydatny w nauczaniu tej problematyki, dotyczący szeroko rozumianej edukacji dla tolerancji.

[więcej]