Edukacja dla tolerancji
 
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Académie Universelle des Cultures www.academie-universelle.org
Académie Universelle des Cultures jest elitarnym klubem zrzeszającym światowe osobistości ze świata nauki, filozofii, literatury i sztuki.

[więcej]
Alliance for Tolerance and Freedom www.alliancefortolerance.org
Organizacja prowadzi edukację poprzez głoszenie idei tolerancji i wolności.

[więcej]
Anti-Defamation League (ADL) www.adl.org
Celem Anti-Defamation League jest walka z nienawiścią i uprzedzeniami. Przygotowuje ona programy i materiały szkoleniowe, które mają pomóc ludziom zwalczyć uprzedzenia i budować tolerancję wobec innych.

[więcej]
Association for Creative Change in Organization Renewal and Development (ACCORD) www.accord.org
ACCORD jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów z różnych dziedzin, którego celem jest stwarzanie możliwości dokonywania pozytywnych zmian w organizacjach i społecznościach, z nastawieniem na czynnik ludzki. Jego działalność polega na promowaniu i wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego swoich członków poprzez m. in. organizowanie konferencji i warsztatów oraz tworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń.
[więcej]
Autism-Europe www.autismeurope.org
Autism-Europe to stowarzyszenie, którego głównym celem jest rozszerzanie katalogu praw ludzi dotkniętych autyzmem i ich rodzin oraz interweniowanie w przypadkach, gdy te prawa są zagrożone. AE jest organizatorem wielu kampanii związanych z autyzmem.
[więcej]
Beyond the Pale. The History of Jews in Russia www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale
Wersja on-line oryginalnej wystawy, z 1995 r., pokazywanej na terenie Rosji. Ukazuje historię Żydów w Europie i Rosji, ich kulturę, życie, religię.
[więcej]
Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) www.aktive-fans.de
Związek aktywnych kibiców piłki nożnej B.A.F.F. został założony w 1993 r. w Niemczech. Skupia ponad 200 organizacji pokrewnych oraz członków indywidualnych. BAFF jest częścią europejskiej sieci FARE (Football Against Racism in Europe). Związek przywiązuje dużą uwagę do dbałości o prawa kibiców.
[więcej]
CEDR. Centre for Effective Dispute Resolution www.cedr.co.uk
Misją CEDR jest zachęcanie do stosowania i rozwijania technik mediacyjnych oraz innych efektywnych metod rozwiązywania sporów oraz ich zapobieganiu. CEDR działa w sektorze handlowym oraz publicznym. Jest to niezależna organizacja non-profit, wspierana przez międzynarodowy biznes oraz niezależnych specjalistów z różnych dziedzin.
[więcej]
Center for Christian-Muslim Studies www.balamand.edu.lb/CCMS/introduction.html
Centrum Studiów Chrześcijańsko-Muzułmańskich (CCMS) zostało otwarte w roku 1995 po międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Balamand w miejscowości Al-Kurah w Libanie, na której spotkali się chrześcijańscy i muzułmańscy uczeni z USA, Europy, Bliskiego Wschodu oraz państw islamskich. Od tego czasu Centrum znacząco się przyczyniło do porozumienia chrześcijańsko-muzułmańskiego. Centrum prowadzi także studia magisterskie i doktoranckie współpracując z uniwersytetami w Europie i Stanach Zjednoczonych.
[więcej]
Centrum Kultury i Dialogu (CKD) www.ignatianum.edu.pl/centrum
Centrum Kultury i Dialogu jest organizacją kierującą swoje propozycje do wszystkich, którzy zainteresowani są przyszłością kultury państwa polskiego. Organizacja stawia sobie za cel kreowanie dialogu pomiędzy różnymi kulturami, który zaowocowałby wspólnymi rozwiązaniami dzisiejszych problemów społecznych.

[więcej]
Chartered Institute of Arbitrators www.arbitrators.org
Chartered Institute of Arbitrators jest organizacją zrzeszającą arbitrów i rozjemców z całego świata. Zajmuje się ona rozwiązywaniem sporów w możliwie szybki, łatwy i korzystny finansowo sposób. Instytut działa w różnych sektorach, m.in.: usług finansowych, ubezpieczeń, mediów, telekomunikacyjnym
[więcej]
Christian Peacemaker Teams (CPT) www.cpt.org
Północnoamerykańska organizacja związana z ruchem religijnym mennonitów, która koncentruje się na rozwiązywaniu konfliktów zgodnie z zasadami wiary chrześcijańskiej i w sposób alternatywny dla działań opartych na wojnie i przemocy.
[więcej]
Commission for Racial Equality (CRE) www.cre.gov.uk
Commision for Racial Equality (CRE) to placówka założona w 1976 r. w celu zwalczania dyskryminacji i rasizmu w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się propagowaniem dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy społecznościami etnicznymi. Na stronie znajdują się informacje na temat grup etnicznych wchodzących w skład społeczeństwa brytyjskiego, liczne artykuły i publikacje, bogaty wybór odnośników.
[więcej]
Crosspoint Anti Racism www.magenta.nl/crosspoint/index.html
The Crosspoint Anti Racism jest największą internetową kolekcją linków do stron organizacji zajmujących się m. in. prawami człowieka, antyfaszyzmem, antyrasizmem, uchodźcami. Jej stworzeniem zajęła się amsterdamska fundacja Magenta, stawiająca sobie za cel przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji grup mniejszościowych. Strona The Crosspoint oferuje obecnie ponad 2 tys. linków do witryn organizacji ze 114 krajów.
[więcej]
D@dalos. International UNESCO Education Server for Civic, Peace and Human Rights Education www.dadalos.org
D@dalos działa na rzecz budowania kultury pokoju, demokracji i aktywnego obywatelstwa poprzez programy edukacyjne na rzecz pokoju.

[więcej]
Diversity in Early Childhood Education and Training - DECET www.decet.org
DECET to portal dla nauczycieli, praktyków i stowarzyszeń, poświęcony edukacji wczesnoszkolnej.

[więcej]
Education International (EI) www.ei-ie.org
Education International to organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników oświaty ze 165 krajów i regionów świata, która ochronę interesów nauczycieli i wychowawców łączy z rozpowszechnianiem pokoju, demokracji i sprawiedliwości społecznej w ramach edukacji publicznej. Szczególny nacisk kładzie na walkę z rasizmem i dyskryminacją oraz na prawa kobiet, mniejszości i ludności autochtonicznej.
[więcej]
Educators for Social Responsibility Metropolitan Area (ESR Metro) www.esrmetro.org
ESR Metro to organizacja non-profit działająca od 1982 r. w szkołach publicznych na terenie Nowego Jorku. Jej celem jest edukacja rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie rozumienia różnic kulturowych oraz uwrażliwienie młodych na problematykę społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Équality, PEE Comenius Action 1, 1996-1999 www.ping.be/equality
Strona poświęcona jest projektowi "Equality" realizowanemu w latach 1996-99 w ramach programu europejskiego "Comenius" na temat równości płci.

[więcej]
Europäisches Bürgerforum (Europejskie Forum Obywatelskie) www.forumcivique.org
Inicjatywa utworzenia EBF pochodzi od obywateli wschodniej i zachodniej Europy. W nowych uwarunkowaniach politycznych, jakie nastąpiły po upadku Muru Berlińskiego, za najważniejsze uznali oni znalezienie "trzeciej drogi" we wzajemnych stosunkach.

[więcej]
European Centre for Minority Issues (ECMI) www.ecmi.de
ECMI prowadzi badania oraz aktywnie działa na rzecz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów dotyczących mniejszości w Europie. Zgromadzonymi informacjami i dokumentacji służy nie tylko rządom i regionalnym organizacjom międzyrządowym, ale także grupom mniejszościowym. Dostarcza danych i ich analiz mediom, przyczyniając się do informowania opinii publicznej.

[więcej]
European Cultural Foundation (ECF) www.eurocult.org
European Cultural Foundation to organizacja non-profit, której celem jest promowanie i rozwijanie współpracy w dziedzinie kultury w Europie i poza nią oraz edukacja na rzecz demokracji, praw człowieka, różnorodności kulturowej.
[więcej]
European Network Against Racism www.enar-eu.org
ENAR łączy liczne europejskie organizacje pozarządowe mające na celu walkę z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i dyskryminacją na tle religijnym we wszystkich krajach UE.

[więcej]
Federacja Internet i Wykształcenie (Федерация Интернет Образования) www.fio.ru
Na tej stronie znajdują się linki do programów nauczania. Każdy z tych programów zajmuje się promowaniem równości, tolerancji pośród różnych grup społecznych: nauczycieli, rodziców, uczniów.
[więcej]
Football Against Racism in Europe www.farenet.org
Football Against Racism in Europe (FARE) to organizacja zajmująca się walką z wszelkimi przejawami rasizmu: od incydentów na stadionach, boiskach i w szatniach, po uprzedzenia kibiców, działaczy oraz samych piłkarzy.
[więcej]
Football Unites, Racism Divides www.furd.org
Football Unites, Racism Divides to organizacja założona prze kibiców brytyjskiego klubu sportowego Sheffield United. Jej celem jest walka z rasizmem na stadionach oraz zapewnianie wszystkim ludziom równego dostępu do widowisk piłkarskich.
[więcej]
Fundacja Forum Dialogu Między Narodami www.dialog.org.pl
Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

[więcej]
Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej www.judaica.pl
Pomysł utworzenia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodził się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian. Zrodził się w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, Czesława Jakubowicza. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, a 24 listopada 1993 roku, pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej.

[więcej]
Fundacja Klub Obywatelski klub-obywatelski.org.pl
Fundacja Klub Obywatelski jest niezależną organizacją powstałą w 1998 r. z inicjatywy osób wywodzących się ze środowisk opozycyjnych wobec systemu politycznego w trakcie zmian ustrojowych w Polsce. Fundacja jest aktywnym realizatorem programów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, udziałowi kobiet w życiu publicznym oraz integracji Polski ze strukturami europejskimi.
[więcej]
Fundacja Krzyżowa www.krzyzowa.org.pl
Fundacja jest niezależną instytucją pozarządową, która za cel postawiła sobie działalność na rzecz tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych i jednostek.

[więcej]
Fundacja Pogranicze www.pogranicze.sejny.pl
W styczniu 1991 roku Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach został powołany przez wojewodę suwalskiego. Część działań realizowanych przez Pogranicze ma charakter codziennej, ciągłej pracy.

[więcej]
Fundacja R. Laudera w Polsce www.lauder.pl
Polskie przedstawicielstwo Fundacji Ronalda S. Laudera, z siedzibą w Nowym Jorku, rozpoczęło swą działalność w 1991 roku. Główne cele fundacji to: konserwacja i ochrona żydowskiego dziedzictwa kulturalnego w Polsce, praca kulturalna i charytatywna na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, pomoc w zaspokajaniu jej potrzeb kulturalnych i religijnych, wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku kultury, historii, i tradycji Żydów w Polsce; wspieranie działań tworzących nowe możliwości dialogu polsko-żydowskiego, szczególnie w sferze kultury.

[więcej]
Future www.future.ngo.pl
Strona poświęcona rozważaniom na temat takich pojęć jak: tolerancja, szacunek, dialog. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne.

[więcej]
Global Information Networks in Education (GINIE) www.ginie.org
Projekt GINIE stwarza internetowe centra edukacyjne, dając możliwość szybkiego dostępu do informacji m.in. profesjonalistom pracującym w różnych częściach globu, zwłaszcza w krajach objętych lub zagrożonych konfliktem.

[więcej]
Global Policy Forum www.globalpolicy.org
Global Policy Forum (GPF) jest organizacją typu non-profit, założoną w 1993 r. przez międzynarodową grupę obywateli zainteresowanych propagowaniem wartości społeczeństwa obywatelskiego. GPF pracuje na rzecz umacniania prawa międzynarodowego, odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o skutkach globalnych. Posiada status konsultacyjny przy ONZ.

[więcej]
Henry Martyn Institute (HMI). International Center For Research, Interfaith Relations and Reconciliation www.hmiindia.com
Ekumeniczna organizacja chrześcijańska, której celem jest prowadzenie badań i realizacja programów edukacyjnych w dziedzinie studiów nad islamem oraz aktywne uczestnictwo w procesach pojednania i dialogu między religiami.
[więcej]
Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage (Związek na Rzecz Tolerancji i Odwagi Cywilnej) www.hilchenbacherbuendnis.de
Związek działa na terenie miast niemieckich. Jego zadanie polega na udostępnianiu szeregu informacji na temat ekstremistów prawicowych. Jego działalność popierana jest przez gminę ewangelicką w mieście Hilchen i tamtejszego burmistrza.

[więcej]
Holocaust Teachers Resources Center www.holocaust-trc.org
Holocaust Teachers Resources Center powstał dzięki Holocaust Education Fundation, Inc. Głównym celem organizacji jest zwalczanie uprzedzeń poprzez rozpowszechnianie wiedzy o Holocauście. Strona internetowa Holocaust Teachers Resources Center zbiera i porządkuje materiały edukacyjne.

[więcej]
International Catholic Migration Commission www.icmc.net/docs/en
International Catholic Migration Commission jest katolicką organizacją, której głównym celem jest pomoc osobom wysiedlonym, uchodźcom i imigrantom. Wyjątkową opieką otacza grupy szczególnie narażone na marginalizację i wykluczenie społeczne.

[więcej]
International Centre for Dialogue Among Civilizations www.dialoguecentre.org
International Centre for Dialogue Among Civilizations to organizacja promująca ideę współistnienia, bazującą na rozumieniu odmienności oraz tolerancji. Promowanie idei dialogu odbywa się poprzez pracę naukową grup badawczych z różnych dziedzin, np. literatura, urbanizacja, teologia i filozofia. Organizacja publikuje na swojej stronie wiele godnych polecenia artykułów naukowych, poruszających tematykę dialogu i rozumienia różnorodności kulturowej.
[więcej]
International Conflict Research (INCORE) www.incore.ulst.ac.uk
International Conflict Research (INCORE) to internetowa baza danych na temat konfliktów etnicznych i studiów nad sposobem ich rozwiązywania. Strona jest przewodnikiem po materiałach dotyczących powyższych tematów, dostępnych w sieci. Zawiera listę organizacji zajmujących się badaniami nad pokojem i konfliktami oraz biuletyn "Ethnic Studies Network"
[więcej]
International Network - Education for Democracy, Human Rights and Tolerance www.tolerance-net.org
Działalność International Network - Education For Democracy, Human Rights And Tolerance (Międzynarodowej Sieci na Rzecz Edukacji w Duchu Demokracji, Tolerancji i Praw Człowieka) koncentruje się na promocji idei tolerancji i praw człowieka.

[więcej]
International Organization for Migration www.iom.int
International Organization for Migration (IOM) to międzynarodowa organizacja zajmująca się sprawami związanymi z migracją w bardzo szerokim kontekście. Podejmuje wiele działań, aby pomagać migrantom i uchodźcom na całym świecie. IOM to jedna z największych i najbardziej wszechstronnych organizacji zajmujących się kwestiami migracji.
[więcej]
International Peace Bureau www.ipb.org
International Peace Bureau (IPB) jest najstarszą federacją organizacji zrzeszających ludzi pracujących na rzecz pokoju. IPB liczy sobie 112 lat i ma na swoim koncie Pokojową Nagrodę Nobla (otrzymaną w 1910 r.).
[więcej]
International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) www.prio.no
Jeden z pierwszych na świecie instytutów badawczych, zajmujących się kwestią pokoju, i jedyny tego typu w Norwegii. Łączy sferę badań naukowych z praktyką, poszukując optymalnych rozwiązań dla istniejących lub potencjalnych konfliktów na całym świecie.
[więcej]
Internet Centre Anti-Racism Europe I-CARE www.icare.to
I-CARE to internetowe forum współpracy europejskich organizacji pozarządowych oraz centrum informacji na temat migracji, przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Celem takiej współpracy jest promowanie uniwersalnych standardów związanych z ochroną praw człowieka, w szczególności zasad niedyskryminacji.
[więcej]
Interreligious Relations and Dialogue. The World Council of Churches (WCC) www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/index-e.html
Interreligious Relations and Dialogue jest jednostką organizacyjną Światowej Rady Kościołów (The World Council of Churches, WCC). Celem jej działalności jest promowanie kontaktów pomiędzy religiami, budowanie wzajemnego zaufania, przełamywanie barier oraz uprzedzeń na tle religijnym, a także budowanie relacji pomiędzy różnymi wyznaniami w pluralistycznej rzeczywistości.
[więcej]
Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies www.nd.edu/~krocinst/index.html
Kroc Institute, założony w 1986 roku przy amerykańskim Uniwersytecie Notre Dame, prowadzi badania, działania edukacyjne i programy związane z przyczynami powstawania konfliktów oraz czynnikami sprzyjającymi utrzymaniu pokoju.
[więcej]
Le Respect – ça Change l’École www.education.gouv.fr
"Le Respect – ça Change l’École" to projekt realizowany przez francuskie Ministerstwo Edukacji poświęcony walce z przemocą w szkołach i propagowaniu tolerancji wśród uczniów.

[więcej]
Lessons in Tolerance www.ccsf.edu/Resources/Tolerance
Celem witryny internetowej stworzonej przez stronę internetową autorstwa kadry naukowej College of San Francisco jest promowanie metod przeciwdziałania nietolerancji i uprzedzeniom.

[więcej]
LICRA - Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme www.licra.org
Założona w 1927 roku Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme (LICRA) to najstarsza francuska organizacja poruszająca na forum międzynarodowym problemy walki z rasizmem i antysemityzmem.
[więcej]
Literaria www.literaria.org
Literaria to organizacja założona przez niemieckich studentów z Frankfurtu i Słubic, zajmująca się problemami kulturowymi pogranicza polsko-niemieckiego.
[więcej]
Magazyn Międzynarodowy "Obyczaje" www.obyczaje.org.pl
"Obyczaje" to magazyn wydawany przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN". Kwartalnik promuje otwartość i zrozumienie wobec różnorodności kulturowej, językowej i narodowej Europy oraz zachęca do nawiązywania kontaktów międzynarodowych.
[więcej]
McGraw-Hill Higher Education www.mhhe.com/multicultural
Autorska strona dr. Paula Gorskiego, specjalisty do spraw edukacji międzykulturowej.

[więcej]
MitOst e.V. www.mitost.de
MitOst e.V. to organizacja pośrednicząca i wspierająca wymianę kulturową i językową w Europie Środkowej, Wschodniej i Środkowo-Południowej. Jest to organizacja niekomercyjna, angażująca się w takich dziedzinach, jak porozumienie między narodami, edukacja, wsparcie wymiany językowej i kulturowej.

[więcej]
Moscow School of Human Rights www.mshr.ru
Moscow School of Human Rights jest pozarządową organizacją typu non-profit, której głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat praw człowieka i procesów demokratyzacji. Strona zawiera informacje dotyczące działalności pracowników organizacji, wykaz publikacji, linki.
[więcej]
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) www.mrap.asso.fr
Ruch przeciw rasizmowi na rzecz przyjaźni między narodami.

[więcej]
Muzeum Historii Żydów Polskich www.jewishmuseum.org.pl
Strona internetowa Muzeum Historii Żydów Polskich dotyczy powstającego w Warszawie muzeum, poświęconego pamięci polskich Żydów. Prace nad utworzeniem muzeum prowadzi międzynarodowy zespół ekspertów, od 1999 r. kierowany przez dyrektora projektu muzeum Jerzego Halbersztadta. Organizacją fundującą muzeum jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

[więcej]
National Association for Multicultural Education (NAME) www.nameorg.org
National Association for Multicultural Education (NAME) jest organizacją stawiającą sobie za cel walkę o równe prawa w nauczaniu i społeczną sprawiedliwość.

[więcej]
National Clearinghouse for English Language Acquisition & Language Instruction Educational Programs www.ncela.gwu.edu
Priorytetem działalności wirtualnej biblioteki jest udostępnianie pomocy dydaktycznych użytecznych w procesie edukacji w duchu tolerancji i poszanowania inności.

[więcej]
Open Society Institute & Soros Foundations Network www.soros.org
Open Society Institute (OSI) to organizacja powstała w Nowym Jorku z inicjatywy finansisty Georga Sorosa. OSI ma na celu promowanie idei społeczeństwa otwartego poprzez kształtowanie polityk rządowych, wspieranie edukacji i mediów, wspomaganie przestrzegania praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet oraz pomoc w przeprowadzaniu reform społecznych, prawnych i ekonomicznych. OSI walczy z negatywnymi skutkami globalizacji.
[więcej]
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne www.otk.and.pl
OTK zostało założone w Krakowie, jest społeczno-kulturalną organizacją polskich Ormian. Celem Towarzystwa jest integracja społeczności ormiańskiej w Polsce oraz dokumentacja jej historii i kultury.

[więcej]
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN www.tnn.lublin.pl
Ośrodek jest samorządową instytucją kultury w Lublinie, działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach ośrodek nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby - Bramy Grodzkiej (będącej dawnym przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim) oraz do położenia samego Lublina - miasta/miejsca spotkań kultur, tradycji i religii.

[więcej]
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii or.icm.edu.pl
Celem Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" jest krzewienie tolerancji oraz przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Swój program Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, dokumentowanie przejawów uprzedzeń i zwracanie na nie uwagi społeczeństwa.

[więcej]
Peacemakers Trust www.peacemakers.ca
Peacemakers Trust jest kanadyjską organizacją charytatywną powstałą w 1999 r., która za główny cel stawia sobie prowadzenie działalności badawczej oraz edukacyjnej i szkoleniowej w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i budowania pokoju na świecie. Strona organizacji oferuje wiele materiałów: analizy przypadków, publikacje naukowe, bardzo bogatą bibliografię oraz wiele linków.
[więcej]
Pro Asyl www.proasyl.de
Organizacja Pro Asyl została założona w 1986 r. Działa na terenie całych Niemiec. Jest członkiem ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Ma na celu pomoc uchodźcom, walkę z przemocą i niesprawiedliwością, a także dążenie do tego, by społeczeństwo niemieckie stało się otwarte i tolerancyjne.
[więcej]
Rada Europy (Council of Europe) www.coe.int
Rada Europy to najstarsza organizacja polityczna w Europie, założona w 1949 r. Skupia 46 państw. Głównymi celami Rady są: ochrona praw człowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijanie porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania polityki społecznej i praktyki prawnej poszczególnych państw oraz promowanie świadomości europejskiej tożsamości, opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.
[więcej]
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI działa w ramach Rady Europy na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem, nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka.

[więcej]
Royal Institute for Inter-Faith Studies www.riifs.org
Royal Institute for Inter-Faith Studies (RIIFS) to instytut naukowy założony w Ammanie. Został on pomyślany jako miejsce racjonalnej dyskusji na tematy religii, relacji wyznań, pluralizmu. RIIFS skupia się na pracy naukowo-badawczej, publikacji artykułów naukowych oraz organizacji konferencji, seminariów i wykładów. Dwa razy do roku RIIFS wydaje Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies (BRIIFS), opiniotwórczy magazyn naukowy. Na stronie znajdziemy informacje dotyczące islamu oraz jego relacji z innymi religiami.
[więcej]
Rromano Kham Foundation users.pcnet.ro/helin/Khamhtml.htm
Rromano Kham Foundation prowadzi działalność na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży romskiej równych szans uczestnictwa w życiu społeczeństwa poprzez równy dostęp do edukacji, pomoc w wykształceniu poczucia wartości własnej przynależności etnicznej oraz zapobieganiu dyskryminacji, segregacji i stereotypom etnicznym i rasowym.
[więcej]
Ruban Vert („Zielona wstążka") www.rubanvert.net
Projekt "Ruban Vert" czyli „Zielona wstążka" polega na uświadamianiu młodzieży potrzeby zachowania tolerancji w szkole.

[więcej]
Search for Common Ground. The European Center for Common Ground www.sfcg.org
Search for Common Ground (SCG) to pozarządowa organizacja działająca na 4 kontynentach, zajmująca się poszukiwaniem modeli zapobiegania konfliktom etnicznym, ekonomicznym, środowiskowym oraz pokojowym rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów. Jej specyfiką jest zdecentralizowana działalność w konkretnym miejscu wydarzeń. Organizacja jest aktywna na polu artystycznym i kulturalnym; jej działalność nakierowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Na stronie znajdują się publikacje, analizy wydarzeń, instrumenty rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
Seeds of Peace www.seedsofpeace.org
Seeds of Peace jest organizacją pozarządową prowadzącą corocznie warsztaty i obozy dla młodzieży z terenów, na których toczą się konflikty zbrojne.

[więcej]
Simon Wiesenthal Center www.wiesenthal.com
Celem działalności organizacji jest zachowanie pamięci o Holokauście poprzez edukację, akcje społeczne, szerzenie idei tolerancji i wzajemnego zrozumienia.

[więcej]
Slough Refugee Support www.sloughrefugeesupport.org.uk
Głównym celem Slough Refugee Suport (SRS) jest pomoc przybywającym do Wielkiej Brytanii azylantom i uchodźcom w przystosowaniu się do życia w nowym kraju. Organizacja informuje nowych przybyszy o przysługujących im prawach oraz udziela wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi. Ponadto SRS prowadzi lekcje języka angielskiego oraz kampanię na rzecz przedstawiania ogółowi społeczeństwa sytuacji azylantów/uchodźców w Wielkiej Brytanii.
[więcej]
Step 21 www.step21.de
Młodzieżowy klub Step 21 działa na rzecz promowania tolerancji i odpowiedzialności. Inicjatywa ta wspiera dialog wśród młodzieży dotyczący podstawowych wartości demokratycznych.

[więcej]
Stop the Hate www.stopthehate.org
Celem projektu jest stworzenie forum uczniów, nauczycieli, władz lokalnych i działaczy społecznych dla działań przeciw wszelkim przejawom przemocy.

[więcej]
Stowarzyszenie "Jeden Świat". Polski oddział Service Civil International. www.jedenswiat.org.pl
Stowarzyszenie "Jeden Świat" jest polskim oddziałem Service Civil International (SCI). Działa od 1992 roku. Zajmuje się organizacją międzynarodowych obozów wolontariatu, seminariów i szkoleń dla wolontariuszy, akcji tematycznych, a także długofalowych programów edukacyjnych.

[więcej]
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" www.villa.org.pl
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" powstało w 1995 r. Jego głównym celem jest popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej oraz międzynarodowej współpracy kulturalnej i intelektualnej. Na stronie internetowej znajdziemy aktualne informacje o wydarzeniach w Willi Decjusza, programy spotkań, warsztatów i konferencji.
[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
Stowarzyszenie Nigdy Więcej free.ngo.pl/nw
"Nigdy Więcej" jest stowarzyszeniem powołanym do życia w 1996 r. przez Grupę Anty-Nazistowską (GAN). Jej celem jest utworzenie społecznej grupy nacisku, walczącej z patologiami społecznymi i poczuciem obojętności wobec szerzącej się fali nienawiści.
[więcej]
Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć www.niecassociation.org
Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć to organizacja pozarządowa, która skupia studentów prawa, prawników-praktyków oraz pracowników naukowych, pochodzących głównie z krajów Europy Środkowej. Za cel stawia sobie podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje prawne oraz upowszechnienie standardów wyznaczanych przez prawa człowieka.
[więcej]
Stowarzyszenie Romów - Limanowa www.euroregion-tatry.pl/romaorg
Celem Stowarzyszenia Romów - Limanowa jest tworzenie warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa polskiego, dążenie do uznania Romów za pełnoprawnych obywateli Polski oraz reprezentacja członków mniejszości romskiej przed organami administracji terytorialnej. Stowarzyszenie dąży do zachowania i rozwoju języka, tradycji i kultury romskiej, wspiera inicjatywy artystyczne oraz roztacza opiekę nad młodzieżą romską uczęszczającą do szkół państwowych.
[więcej]
Stowarzyszenie Romów w Polsce www.stowarzyszenieromow.hg.pl
Stowarzyszenie Romów w Polsce (SRwP) powstało w 1992 r. w celu stworzenia Romom warunków pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa polskiego. Stowarzyszenie współpracuje z agendami rządowymi oraz z innymi organizacjami romskimi. Poprzez swoją działalność wydawniczą, artystyczną i naukową promuje kulturę romską, upowszechnia wiedzę o Romach i ich historii oraz pokazuje problemy społeczności romskiej w Polsce.
[więcej]
Survivors of the Shoah Visual History Foundation www.vhf.org
Survivors of the Shoah to fundacja założona w 1994 r., której celem jest utrwalenie i zachowanie świadectw historycznych osób, które przeżyły Holokaust. Fundacja zgromadziła około 52 000 nagrań wizualnych z 56 krajów w 32 językach, które obecnie służą celom badawczym oraz edukacyjnym.
[więcej]
Tanenbaum Center for Interreligious Understanding www.tanenbaum.org
Głównym celem Tanenbaum Center (TC) jest promowanie tolerancji i pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii oraz ludzi odmiennych od siebie pod względem kulturowym. Dlatego działania TC skupiają się na szkolnictwie podstawowym oraz w miejscach pracy.
[więcej]
Teaching for Change www.teachingforchange.org
Teaching for Change jest waszyngtońską organizacją propagującą uwzględnianie w procesie edukacji zagadnień społecznej nierówności i niesprawiedliwości. Jej celem jest wdrożenie w amerykańskie systemy nauczania materiałów i metod służących informowaniu o istocie wielokulturowości oraz uwrażliwianiu na przejawy społecznej dyskryminacji. Strona organizacji zawiera unikalny katalog publikacji wartych wykorzystania przez nauczycieli, kalendarz konferencji i szkoleń, opisy projektów realizowanych na obszarze okręgu Columbia (USA) oraz linki do stron oferujących krytyczne analizy najnowszych wydarzeń.
[więcej]
Teaching Tolerance www.teachingtolerance.org, www.tolerance.org/teach
Głównym celem organizacji jest wspieranie wysiłków nauczycieli w promowaniu szacunku wobec odrębności. Strona zawiera informacje dotyczące programów nauczania promujących tolerancję i walkę z uprzedzeniami.

[więcej]
The Abraham Fund Initiatives (TAFI) www.abrahamfund.org
Organizacja pozarządowa, działająca na rzecz pokojowego współistnienia, równości i współpracy między żydowskimi i arabskimi obywatelami Izraela. Swoje zamierzenia realizuje poprzez prowadzenie i finansowanie badań, kampanii informacyjnych i programów społecznych, wspieranych aktywną współpracą z decydentami i liderami politycznymi.
[więcej]
The Association of American Colleges. The University of Maryland at College Park www.diversityweb.org
Celem organizacji jest koordynowanie działań na rzecz promowania wielokulturowości na wyższych uczelniach.

[więcej]
The Center for Nonviolent Communication (CNVC) www.cnvc.org
Międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest popularyzacja modelu "komunikacji bez przemocy" (Nonviolent Communication, NVC) jako metody porozumienia i rozwiązywania konfliktów na różnych poziomach relacji społecznych.
[więcej]
The Centre for Humanitarian Dialogue www.hdcentre.org
Centrum jest niezależną i bezstronną organizacją z siedzibą w Genewie, zajmującą się pokojowym rozwiązywaniem konfliktów oraz łagodzeniem ich skutków poprzez mediację i dialog. Organizacja próbuje również zapobiec posiadaniu broni palnej przez przypadkowe osoby.
[więcej]
The Coexistence Initiative (TCI) www.coexistence.net
The Coexistence Initiative przyczynia się do budowania świata, w którym każdy może czuć się bezpiecznie bez względu na swą odmienność. Inicjatywa dąży do ułatwienia współpracy różnorakim organizacjom działającym na tym polu.

[więcej]
The Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) www.eastern.edu/publications/emme
The Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) jest bezpłatnym czasopismem ukazującym się co kwartał od 1999 roku pod auspicjami Eastern University. Magazyn przeznaczony jest dla nauczycieli i studentów.
[więcej]
The Elijah Institute www.elijah.org.il
The Elijah Institute to izraelska organizacja skupiająca trzy instytucje: The Elijah School For the Study of Wisdom in World Religions, The Elijah Interfaith Academy, The Elijah Educational Network. Tworzy przestrzeń do porozumienia dla liderów religijnych, naukowców, będąc jednocześnie elementem sieci edukacyjnej UNESCO. Instytut proponuje programy współpracy, programy edukacyjne oraz akademickie, mające na celu ułatwiać politykę pokoju i współistnienia oraz promować zmiany społeczne w duchu religijnym. Na stronie znajdują się liczne artykuły i materiały edukacyjne.
[więcej]
The Interfaith Council of Greater New York www.nycinterfaith.org
Rada zajmuje się problemami wyznaniowymi mieszkańców Nowego Jorku. Jej celem jest pogłębianie zrozumienia, dialogu i współpracy między różnymi tradycjami religijnymi i duchowymi poprzez edukację oraz inicjowanie wspólnych działań społeczności Nowego Jorku.
[więcej]
The National Conference for Community and Justice (NCCJ) www.nccj.org
The National Conference for Community and Justice (NCCJ) jest organizacją założoną w 1927 roku w celu walki z uprzedzeniami i rasizmem w Ameryce. Promuje zrozumienie i szacunek między rasami, różnymi grupami religijnymi i kulturalnymi poprzez edukację, rozwiązywanie konfliktów i działalność obywatelską.

[więcej]
The Nationalism Project www.nationalismproject.org
The Nationalism Project to zbiór informacji na temat badań nad nacjonalizmem. Strona jest redagowana przez międzynarodową grupę ekspertów. Na stronie znajduje się bogaty wybór artykułów, dysertacji, abstraktów, recenzji oraz lista innych stron poświęconych studiom nad nacjonalizmem.
[więcej]
The Patrin Web Journal www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm
The Patrin Web Journal to portal mający na celu edukację na rzecz tolerancji i propagowanie kultury romskiej. Patrin zajmuje się sprawami Romów w szerokim kontekście, uwzględniając ich historię, kulturę i obecny los mniejszości romskiej w wielu państwach Europy oraz problemy społeczne i ekonomiczne Romów.
[więcej]
The Peace and Justice Studies Association (PJSA) www.peacejusticestudies.org
Organizacja non-profit skupiająca środowiska akademickie, nauczycieli i lokalnych działaczy wokół inicjatyw i strategii pokojowego rozwiązywania sporów, zwalczania przemocy i niesprawiedliwości społecznej. Łączy cechy ośrodka edukacyjno - badawczego oraz stowarzyszenia specjalistów w zakresie studiów nad pokojem i rozwiązywaniem konfliktów.
[więcej]
The Platform of European Social NGOs (Social Platform) www.socialplatform.org
Social Platform (SP, Platforma Społeczna) to stowarzyszenie ponad trzydziestu europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się promowaniem społecznego wymiaru Unii Europejskiej. Celem działalności SP jest budowanie Europy opartej na sprawiedliwości społecznej i podstawowych prawach człowieka. Organizacje skupione w Platformie współpracują z najważniejszymi instytucjami UE.
[więcej]
The Southern Powerty Law Center (SPLCENTER) www.splcenter.org
Głównym celem organizacji jest walka z nienawiścią, nietolerancją i dyskryminacją poprzez edukację i pomoc w przeprowadzaniu spraw sądowych.

[więcej]
The United States Institute of Peace www.usip.org
USIP jest bezstronną instytucją federalną stworzoną przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu prewencji i pokojowego rozwiązywania międzynarodowych konfliktów. Założony w 1984 r. Instytut jest uprawniony przez Kongres do realizacji szeregu programów, m.in. dofinansowywania badań, stowarzyszeń, szkoleń zawodowych, programów edukacyjnych dla szkół średnich i wyższych, konferencji, warsztatów, usług bibliotecznych i publikacji.
[więcej]
The Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism sicsa.huji.ac.il
SICSA jest interdyscyplinarnym centrum badawczym. Prowadzi badania nad antysemityzmem w ujęciu historycznym oraz współczesnym.

[więcej]
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ) www.jewish.org.pl
Celem Towarzystwa jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności żydowskiej i jej reprezentowanie wobec władz i organizacji w Polsce.

[więcej]
Transnational Communities Programme www.transcomm.ox.ac.uk
Transnational Communities Programme był zakrojonym na szeroką skalę projektem badawczym, zajmującym się studiami społeczności transnarodowych. Na stronie znajduje się wiele interesujących artykułów, informacji na temat projektów realizowanych w ramach projektu, elektroniczne czasopisma, duży wybór linków.
[więcej]
UNESCO www.unesco.ru
Rosyjskojęzyczna wersja UNESCO przedstawia spis publikacji głównie autorów rosyjskich na temat tolerancji oraz nauczanie tolerancji na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem walki z przemocą i promowania tolerancji oraz kulturowej różnorodności w świecie.

[więcej]
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) www.unesco.org
Podstawowym celem organizacji jest popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Program działalności UNESCO obejmuje przede wszystkim działania na rzecz rozwoju nauki i kultury oraz udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w zakresie edukacji.
[więcej]
Verein für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) www.zara.or.at
Austriackie stowarzyszenie ZARA jest zespołem specjalistów z zakresu udzielania pomocy socjalnej i prawnej, którzy służą bezpłatnym doradztwem i interwencjami w przypadkach dyskryminacji rasowej, towarzyszą ofiarom w procesach sądowych, a także dokumentują zgłaszane przypadki agresji.
[więcej]
We the Peoples Initiative www.wethepeoples.org
We the Peoples Initiative jest międzynarodowym projektem działającym przy ONZ w ramach organizacji Pathways to Peace (PTP).Skupia zorganizowane grupy oraz mniejsze organizacje propagujące ideę światowego pokoju, działając na rzecz wzmocnienia ich efektywności i zwiększenia bezpośredniego udziału młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji w ramach światowych organizacji. Strona oferuje możliwość poszukiwania informacji, współpracy lub pomocy poprzez listę mailingową oraz roczne raporty z działalności i obchodów międzynarodowego dnia pokoju (21 X).
[więcej]
World Conference of Religions for Peace (WCRP) www.wcrp.org
Religions for Peace jest zrzeszeniem reprezentantów najliczniejszych religii świata, którego zadaniem jest tworzenie forum dyskusji na temat zaangażowania w dialog między religiami i pokojowe współistnienie. Religions for Peace zajmuje się w szczególności przedsięwzięciami związanymi z dynamiką konfliktów, prawami człowieka, edukacją na rzecz pokoju, rozbrojeniem i bezpieczeństwem.


[więcej]
www.civilrights.org www.civilrights.org
Celem powołanej przez Leadership Conference on Civil Rights i Leadership Conference on Civil Rights Education Fund instytucji jest stworzenie centrum informacji o prawach człowieka.
[więcej]
Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA, Centrum Badań Antysemityzmu) www.tu-berlin.de/~zfa/
Utworzone w 1982 roku Centrum Badań Antysemityzmu jest jedyną tego typu instytucją w Europie. W swoich pracach Centrum uznaje pojęcie antysemityzmu jako punkt wyjścia do szeroko zakrojonych badań z dziedziny uprzedzeń oraz dyskryminacji mniejszości, procesów migracji, konfliktów etnicznych, ekstremów politycznych, jak również z historii prześladowanych mniejszości.

[więcej]
Związek Młodzieży Białoruskiej www.slonko.com.pl
Celem organizacji jest pomoc, edukacja i tworzenie lobbingu organizacji mniejszości narodowych w Polsce.

[więcej]
Związek Romów Polskich www.romowie.webpark.pl
Związek Romów Polskich zajmuje się pielęgnowaniem kultury i tradycji romskiej. Prowadzi także działalność oświatową. Współpracuje zarówno z instytucjami rządowymi jak i innymi organizacjami zajmującymi się problemami mniejszości.
[więcej]
Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej www.free.ngo.pl/zumn
Celem organizacji jest pomoc, edukacja i tworzenie lobbingu organizacji mniejszości narodowych w Polsce.
[więcej]
Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości www.historiazydow.edu.pl
"Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości" to edukacyjny serwis internetowy, przeznaczony dla nauczycieli i uczniów, zawierający podstawowe informacje z dziedziny historii i kultury Żydów. Na stronę składa się m. in. materiał dydaktyczny, przydatny w nauczaniu tej problematyki, dotyczący szeroko rozumianej edukacji dla tolerancji.

[więcej]