Edukacja międzykulturowa
 
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Académie Universelle des Cultures www.academie-universelle.org
Académie Universelle des Cultures jest elitarnym klubem zrzeszającym światowe osobistości ze świata nauki, filozofii, literatury i sztuki.

[więcej]
Amcha. Israeli Centers for Holocaust Survivors and the Second Generation www.amcha.org
"Amcha" to słowo, dzięki któremu Żydzi rozpoznawali się po czasach Zagłady. Organizacja, która działa pod tą nazwą w Izraelu, stanowi sieć wsparcia dla rodzin i osób ocalonych. Tworzą ją psycholodzy, pedagodzy i pracownicy socjalni, którzy skupiają się w swej pracy na psychicznych skutkach doświadczeń związanych z Holocaustem (Post-Traumatic Stress Disorder). Post-Traumatic Stress Dosorder jest więc głównym tematem strony internetowej AMCHA, jak i licznych publikacji wydawanych przez tę organizację.

[więcej]
Beyond the Pale. The History of Jews in Russia www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale
Wersja on-line oryginalnej wystawy, z 1995 r., pokazywanej na terenie Rosji. Ukazuje historię Żydów w Europie i Rosji, ich kulturę, życie, religię.
[więcej]
British Columbia Arbitration and Mediation Institute www.amibc.org
British Columbia Arbitration and Mediation Institute (BCAMI) jest instytucją oferującą usługi w zakresie ADR (alternative dispute resolution), czyli pozasądowego rozwiązywania konfliktów. Z pomocą BCAMI można odpłatnie skorzystać z mediacji lub arbitrażu. BCAMI zajmuje się szkoleniem i akredytowaniem specjalistów w dziedzinie arbitrażu i mediacji.

[więcej]
Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) www.aktive-fans.de
Związek aktywnych kibiców piłki nożnej B.A.F.F. został założony w 1993 r. w Niemczech. Skupia ponad 200 organizacji pokrewnych oraz członków indywidualnych. BAFF jest częścią europejskiej sieci FARE (Football Against Racism in Europe). Związek przywiązuje dużą uwagę do dbałości o prawa kibiców.
[więcej]
Center for Christian-Muslim Studies www.balamand.edu.lb/CCMS/introduction.html
Centrum Studiów Chrześcijańsko-Muzułmańskich (CCMS) zostało otwarte w roku 1995 po międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Balamand w miejscowości Al-Kurah w Libanie, na której spotkali się chrześcijańscy i muzułmańscy uczeni z USA, Europy, Bliskiego Wschodu oraz państw islamskich. Od tego czasu Centrum znacząco się przyczyniło do porozumienia chrześcijańsko-muzułmańskiego. Centrum prowadzi także studia magisterskie i doktoranckie współpracując z uniwersytetami w Europie i Stanach Zjednoczonych.
[więcej]
Centrum Kultury i Dialogu (CKD) www.ignatianum.edu.pl/centrum
Centrum Kultury i Dialogu jest organizacją kierującą swoje propozycje do wszystkich, którzy zainteresowani są przyszłością kultury państwa polskiego. Organizacja stawia sobie za cel kreowanie dialogu pomiędzy różnymi kulturami, który zaowocowałby wspólnymi rozwiązaniami dzisiejszych problemów społecznych.

[więcej]
Curry School, Virginia University curry.edschool.virginia.edu
Akademicka strona internetowa.
[więcej]
Diversity in Early Childhood Education and Training - DECET www.decet.org
DECET to portal dla nauczycieli, praktyków i stowarzyszeń, poświęcony edukacji wczesnoszkolnej.

[więcej]
Educators for Social Responsibility Metropolitan Area (ESR Metro) www.esrmetro.org
ESR Metro to organizacja non-profit działająca od 1982 r. w szkołach publicznych na terenie Nowego Jorku. Jej celem jest edukacja rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie rozumienia różnic kulturowych oraz uwrażliwienie młodych na problematykę społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Europäisches Bürgerforum (Europejskie Forum Obywatelskie) www.forumcivique.org
Inicjatywa utworzenia EBF pochodzi od obywateli wschodniej i zachodniej Europy. W nowych uwarunkowaniach politycznych, jakie nastąpiły po upadku Muru Berlińskiego, za najważniejsze uznali oni znalezienie "trzeciej drogi" we wzajemnych stosunkach.

[więcej]
European Cultural Foundation (ECF) www.eurocult.org
European Cultural Foundation to organizacja non-profit, której celem jest promowanie i rozwijanie współpracy w dziedzinie kultury w Europie i poza nią oraz edukacja na rzecz demokracji, praw człowieka, różnorodności kulturowej.
[więcej]
Federation EIL, Worldwide Network of the Experiment in International Living www.experiment.org
Federation EIL, Worldwide Network of The Experiment in International Living (EIL) jest międzynarodową organizacją zajmującą się edukacją międzykulturową. Jej głównym celem jest szerzenie tolerancji oraz pokoju.
[więcej]
Forum 18 www.forum18.org
Internetowy serwis informacyjny Forum 18 został stworzony z inicjatywy chrześcijańskiej, która ma na celu raportowanie działań wymierzonych przeciwko wolności religijnej wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania, i identyfikację potencjalnych zagrożeń w sposób obiektywny i zgodny z prawdą.
[więcej]
Fundacja Forum Dialogu Między Narodami www.dialog.org.pl
Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

[więcej]
Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej www.judaica.pl
Pomysł utworzenia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodził się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian. Zrodził się w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, Czesława Jakubowicza. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, a 24 listopada 1993 roku, pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej.

[więcej]
Fundacja Pogranicze www.pogranicze.sejny.pl
W styczniu 1991 roku Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach został powołany przez wojewodę suwalskiego. Część działań realizowanych przez Pogranicze ma charakter codziennej, ciągłej pracy.

[więcej]
Fundacja R. Laudera w Polsce www.lauder.pl
Polskie przedstawicielstwo Fundacji Ronalda S. Laudera, z siedzibą w Nowym Jorku, rozpoczęło swą działalność w 1991 roku. Główne cele fundacji to: konserwacja i ochrona żydowskiego dziedzictwa kulturalnego w Polsce, praca kulturalna i charytatywna na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, pomoc w zaspokajaniu jej potrzeb kulturalnych i religijnych, wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku kultury, historii, i tradycji Żydów w Polsce; wspieranie działań tworzących nowe możliwości dialogu polsko-żydowskiego, szczególnie w sferze kultury.

[więcej]
Future www.future.ngo.pl
Strona poświęcona rozważaniom na temat takich pojęć jak: tolerancja, szacunek, dialog. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne.

[więcej]
Henry Martyn Institute (HMI). International Center For Research, Interfaith Relations and Reconciliation www.hmiindia.com
Ekumeniczna organizacja chrześcijańska, której celem jest prowadzenie badań i realizacja programów edukacyjnych w dziedzinie studiów nad islamem oraz aktywne uczestnictwo w procesach pojednania i dialogu między religiami.
[więcej]
Institute For European Constitutional Law (IECL) www.uni-trier.de/~ievr/eng/welcome.htm
Institute For European Constitutional Law (IECL, Instytut Europejskiego Prawa Konstytucyjnego) jest częścią Wydziału Prawa Uniwersytetu w Trierze w Niemczech. Zajmuje się przede wszystkim analizą porównawczą i oceną prawa konstytucyjnego w Europie i na świecie.
[więcej]
Intercultural Communication (Komunikowanie Międzykulturowe) www.immi.se/intercultural/
- Intercultural Communication (Komunikowanie Międzykulturowe) to on–line periodyk wydawany w ramach Immigrant Institute http://www.immi.se/portale.htm
– centrum przeprowadzającego badania oraz zbierającego dokumentację dotyczącą imigrantów i uchodźców
[więcej]
International Centre for Dialogue Among Civilizations www.dialoguecentre.org
International Centre for Dialogue Among Civilizations to organizacja promująca ideę współistnienia, bazującą na rozumieniu odmienności oraz tolerancji. Promowanie idei dialogu odbywa się poprzez pracę naukową grup badawczych z różnych dziedzin, np. literatura, urbanizacja, teologia i filozofia. Organizacja publikuje na swojej stronie wiele godnych polecenia artykułów naukowych, poruszających tematykę dialogu i rozumienia różnorodności kulturowej.
[więcej]
Interreligious Relations and Dialogue. The World Council of Churches (WCC) www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/index-e.html
Interreligious Relations and Dialogue jest jednostką organizacyjną Światowej Rady Kościołów (The World Council of Churches, WCC). Celem jej działalności jest promowanie kontaktów pomiędzy religiami, budowanie wzajemnego zaufania, przełamywanie barier oraz uprzedzeń na tle religijnym, a także budowanie relacji pomiędzy różnymi wyznaniami w pluralistycznej rzeczywistości.
[więcej]
Le Respect – ça Change l’École www.education.gouv.fr
"Le Respect – ça Change l’École" to projekt realizowany przez francuskie Ministerstwo Edukacji poświęcony walce z przemocą w szkołach i propagowaniu tolerancji wśród uczniów.

[więcej]
Literaria www.literaria.org
Literaria to organizacja założona przez niemieckich studentów z Frankfurtu i Słubic, zajmująca się problemami kulturowymi pogranicza polsko-niemieckiego.
[więcej]
Magazyn Międzynarodowy "Obyczaje" www.obyczaje.org.pl
"Obyczaje" to magazyn wydawany przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN". Kwartalnik promuje otwartość i zrozumienie wobec różnorodności kulturowej, językowej i narodowej Europy oraz zachęca do nawiązywania kontaktów międzynarodowych.
[więcej]
McGraw-Hill Higher Education www.mhhe.com/multicultural
Autorska strona dr. Paula Gorskiego, specjalisty do spraw edukacji międzykulturowej.

[więcej]
MitOst e.V. www.mitost.de
MitOst e.V. to organizacja pośrednicząca i wspierająca wymianę kulturową i językową w Europie Środkowej, Wschodniej i Środkowo-Południowej. Jest to organizacja niekomercyjna, angażująca się w takich dziedzinach, jak porozumienie między narodami, edukacja, wsparcie wymiany językowej i kulturowej.

[więcej]
Muzeum Historii Żydów Polskich www.jewishmuseum.org.pl
Strona internetowa Muzeum Historii Żydów Polskich dotyczy powstającego w Warszawie muzeum, poświęconego pamięci polskich Żydów. Prace nad utworzeniem muzeum prowadzi międzynarodowy zespół ekspertów, od 1999 r. kierowany przez dyrektora projektu muzeum Jerzego Halbersztadta. Organizacją fundującą muzeum jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

[więcej]
National Association for Multicultural Education (NAME) www.nameorg.org
National Association for Multicultural Education (NAME) jest organizacją stawiającą sobie za cel walkę o równe prawa w nauczaniu i społeczną sprawiedliwość.

[więcej]
National Clearinghouse for English Language Acquisition & Language Instruction Educational Programs www.ncela.gwu.edu
Priorytetem działalności wirtualnej biblioteki jest udostępnianie pomocy dydaktycznych użytecznych w procesie edukacji w duchu tolerancji i poszanowania inności.

[więcej]
North-South Centre (The European Centre for Global Interdependence and Solidarity) www.coe.int/T/E/North-South_Centre
Celem North-South Centre (inna nazwa - The European Centre for Global Interdependence and Solidarity) jest wspieranie współpracy i solidarności pomiędzy północnymi i południowymi regionami świata. North-South Centre prowadzi działalność promującą demokrację i poszanowanie praw człowieka również poza kontynentem europejskim. Centrum zostało powołane zostało w 1989 r. w ramach Rady Europy i stanowi jej "okno na świat".
[więcej]
Pro Asyl www.proasyl.de
Organizacja Pro Asyl została założona w 1986 r. Działa na terenie całych Niemiec. Jest członkiem ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Ma na celu pomoc uchodźcom, walkę z przemocą i niesprawiedliwością, a także dążenie do tego, by społeczeństwo niemieckie stało się otwarte i tolerancyjne.
[więcej]
Rada Europy (Council of Europe) www.coe.int
Rada Europy to najstarsza organizacja polityczna w Europie, założona w 1949 r. Skupia 46 państw. Głównymi celami Rady są: ochrona praw człowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijanie porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania polityki społecznej i praktyki prawnej poszczególnych państw oraz promowanie świadomości europejskiej tożsamości, opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.
[więcej]
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI działa w ramach Rady Europy na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem, nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka.

[więcej]
Royal Institute for Inter-Faith Studies www.riifs.org
Royal Institute for Inter-Faith Studies (RIIFS) to instytut naukowy założony w Ammanie. Został on pomyślany jako miejsce racjonalnej dyskusji na tematy religii, relacji wyznań, pluralizmu. RIIFS skupia się na pracy naukowo-badawczej, publikacji artykułów naukowych oraz organizacji konferencji, seminariów i wykładów. Dwa razy do roku RIIFS wydaje Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies (BRIIFS), opiniotwórczy magazyn naukowy. Na stronie znajdziemy informacje dotyczące islamu oraz jego relacji z innymi religiami.
[więcej]
Rromano Kham Foundation users.pcnet.ro/helin/Khamhtml.htm
Rromano Kham Foundation prowadzi działalność na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży romskiej równych szans uczestnictwa w życiu społeczeństwa poprzez równy dostęp do edukacji, pomoc w wykształceniu poczucia wartości własnej przynależności etnicznej oraz zapobieganiu dyskryminacji, segregacji i stereotypom etnicznym i rasowym.
[więcej]
Ruban Vert („Zielona wstążka") www.rubanvert.net
Projekt "Ruban Vert" czyli „Zielona wstążka" polega na uświadamianiu młodzieży potrzeby zachowania tolerancji w szkole.

[więcej]
Search for Common Ground. The European Center for Common Ground www.sfcg.org
Search for Common Ground (SCG) to pozarządowa organizacja działająca na 4 kontynentach, zajmująca się poszukiwaniem modeli zapobiegania konfliktom etnicznym, ekonomicznym, środowiskowym oraz pokojowym rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów. Jej specyfiką jest zdecentralizowana działalność w konkretnym miejscu wydarzeń. Organizacja jest aktywna na polu artystycznym i kulturalnym; jej działalność nakierowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Na stronie znajdują się publikacje, analizy wydarzeń, instrumenty rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
Stowarzyszenie "Jeden Świat". Polski oddział Service Civil International. www.jedenswiat.org.pl
Stowarzyszenie "Jeden Świat" jest polskim oddziałem Service Civil International (SCI). Działa od 1992 roku. Zajmuje się organizacją międzynarodowych obozów wolontariatu, seminariów i szkoleń dla wolontariuszy, akcji tematycznych, a także długofalowych programów edukacyjnych.

[więcej]
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" www.villa.org.pl
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" powstało w 1995 r. Jego głównym celem jest popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej oraz międzynarodowej współpracy kulturalnej i intelektualnej. Na stronie internetowej znajdziemy aktualne informacje o wydarzeniach w Willi Decjusza, programy spotkań, warsztatów i konferencji.
[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
Stowarzyszenie Romów - Limanowa www.euroregion-tatry.pl/romaorg
Celem Stowarzyszenia Romów - Limanowa jest tworzenie warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa polskiego, dążenie do uznania Romów za pełnoprawnych obywateli Polski oraz reprezentacja członków mniejszości romskiej przed organami administracji terytorialnej. Stowarzyszenie dąży do zachowania i rozwoju języka, tradycji i kultury romskiej, wspiera inicjatywy artystyczne oraz roztacza opiekę nad młodzieżą romską uczęszczającą do szkół państwowych.
[więcej]
Stowarzyszenie Romów w Polsce www.stowarzyszenieromow.hg.pl
Stowarzyszenie Romów w Polsce (SRwP) powstało w 1992 r. w celu stworzenia Romom warunków pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa polskiego. Stowarzyszenie współpracuje z agendami rządowymi oraz z innymi organizacjami romskimi. Poprzez swoją działalność wydawniczą, artystyczną i naukową promuje kulturę romską, upowszechnia wiedzę o Romach i ich historii oraz pokazuje problemy społeczności romskiej w Polsce.
[więcej]
Teaching Tolerance www.teachingtolerance.org, www.tolerance.org/teach
Głównym celem organizacji jest wspieranie wysiłków nauczycieli w promowaniu szacunku wobec odrębności. Strona zawiera informacje dotyczące programów nauczania promujących tolerancję i walkę z uprzedzeniami.

[więcej]
The Abraham Fund Initiatives (TAFI) www.abrahamfund.org
Organizacja pozarządowa, działająca na rzecz pokojowego współistnienia, równości i współpracy między żydowskimi i arabskimi obywatelami Izraela. Swoje zamierzenia realizuje poprzez prowadzenie i finansowanie badań, kampanii informacyjnych i programów społecznych, wspieranych aktywną współpracą z decydentami i liderami politycznymi.
[więcej]
The Association of American Colleges. The University of Maryland at College Park www.diversityweb.org
Celem organizacji jest koordynowanie działań na rzecz promowania wielokulturowości na wyższych uczelniach.

[więcej]
The Coexistence Initiative (TCI) www.coexistence.net
The Coexistence Initiative przyczynia się do budowania świata, w którym każdy może czuć się bezpiecznie bez względu na swą odmienność. Inicjatywa dąży do ułatwienia współpracy różnorakim organizacjom działającym na tym polu.

[więcej]
The Cultural Heritage Initiative for Community Outreach (CHICO) www.si.umich.edu/CHICO
The Cultural Heritage Initiative for Community Outreach (CHICO) jest organizacją powołaną do życia przez University of Michigan School of Information przy współpracy z innymi departamentami tegoż uniwersytetu oraz lokalnymi i narodowymi muzeami i bibliotekami publicznymi. Jej celem jest nauczanie wielokulturowości poza szkolnymi salami i pracowniami.

[więcej]
The Department of Canadian Heritage www.pch.gc.ca
The Department of Canadian Heritage (Ministerstwo Dziedzictwa Kanady) to instytucja rządowa, odpowiedzialna za promowanie kanadyjskiej kultury, działanie na rzecz aktywności obywatelskiej i kulturowego uczestnictwa oraz wzmacnianie więzi między Kanadyjczykami.
[więcej]
The Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) www.eastern.edu/publications/emme
The Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) jest bezpłatnym czasopismem ukazującym się co kwartał od 1999 roku pod auspicjami Eastern University. Magazyn przeznaczony jest dla nauczycieli i studentów.
[więcej]
The Elijah Institute www.elijah.org.il
The Elijah Institute to izraelska organizacja skupiająca trzy instytucje: The Elijah School For the Study of Wisdom in World Religions, The Elijah Interfaith Academy, The Elijah Educational Network. Tworzy przestrzeń do porozumienia dla liderów religijnych, naukowców, będąc jednocześnie elementem sieci edukacyjnej UNESCO. Instytut proponuje programy współpracy, programy edukacyjne oraz akademickie, mające na celu ułatwiać politykę pokoju i współistnienia oraz promować zmiany społeczne w duchu religijnym. Na stronie znajdują się liczne artykuły i materiały edukacyjne.
[więcej]
The Interfaith Council of Greater New York www.nycinterfaith.org
Rada zajmuje się problemami wyznaniowymi mieszkańców Nowego Jorku. Jej celem jest pogłębianie zrozumienia, dialogu i współpracy między różnymi tradycjami religijnymi i duchowymi poprzez edukację oraz inicjowanie wspólnych działań społeczności Nowego Jorku.
[więcej]
The Southern Powerty Law Center (SPLCENTER) www.splcenter.org
Głównym celem organizacji jest walka z nienawiścią, nietolerancją i dyskryminacją poprzez edukację i pomoc w przeprowadzaniu spraw sądowych.

[więcej]
The United States Institute of Peace www.usip.org
USIP jest bezstronną instytucją federalną stworzoną przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu prewencji i pokojowego rozwiązywania międzynarodowych konfliktów. Założony w 1984 r. Instytut jest uprawniony przez Kongres do realizacji szeregu programów, m.in. dofinansowywania badań, stowarzyszeń, szkoleń zawodowych, programów edukacyjnych dla szkół średnich i wyższych, konferencji, warsztatów, usług bibliotecznych i publikacji.
[więcej]
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ) www.jewish.org.pl
Celem Towarzystwa jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności żydowskiej i jej reprezentowanie wobec władz i organizacji w Polsce.

[więcej]
United for Intercultural Action www.unitedagainstracism.org
United for Intercultural Action jest organizacją zrzeszającą przeciwników rasizmu, nacjonalizmu i faszyzmu; zajmuje się również prawami migrantów i uchodźców.

[więcej]
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) www.unesco.org
Podstawowym celem organizacji jest popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Program działalności UNESCO obejmuje przede wszystkim działania na rzecz rozwoju nauki i kultury oraz udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w zakresie edukacji.
[więcej]
Verein für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) www.zara.or.at
Austriackie stowarzyszenie ZARA jest zespołem specjalistów z zakresu udzielania pomocy socjalnej i prawnej, którzy służą bezpłatnym doradztwem i interwencjami w przypadkach dyskryminacji rasowej, towarzyszą ofiarom w procesach sądowych, a także dokumentują zgłaszane przypadki agresji.
[więcej]
We the Peoples Initiative www.wethepeoples.org
We the Peoples Initiative jest międzynarodowym projektem działającym przy ONZ w ramach organizacji Pathways to Peace (PTP).Skupia zorganizowane grupy oraz mniejsze organizacje propagujące ideę światowego pokoju, działając na rzecz wzmocnienia ich efektywności i zwiększenia bezpośredniego udziału młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji w ramach światowych organizacji. Strona oferuje możliwość poszukiwania informacji, współpracy lub pomocy poprzez listę mailingową oraz roczne raporty z działalności i obchodów międzynarodowego dnia pokoju (21 X).
[więcej]
Związek Młodzieży Białoruskiej www.slonko.com.pl
Celem organizacji jest pomoc, edukacja i tworzenie lobbingu organizacji mniejszości narodowych w Polsce.

[więcej]
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce www.vdg.pl
Celem Związku jest reprezentowanie mniejszości niemieckiej w Polsce wobec władz i organizacji w Polsce oraz w Republice Federalnej Niemiec, ponadto pielęgnowanie i rozwój kultury i oświaty niemieckiej.

[więcej]
Związek Romów Polskich www.romowie.webpark.pl
Związek Romów Polskich zajmuje się pielęgnowaniem kultury i tradycji romskiej. Prowadzi także działalność oświatową. Współpracuje zarówno z instytucjami rządowymi jak i innymi organizacjami zajmującymi się problemami mniejszości.
[więcej]
Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości www.historiazydow.edu.pl
"Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości" to edukacyjny serwis internetowy, przeznaczony dla nauczycieli i uczniów, zawierający podstawowe informacje z dziedziny historii i kultury Żydów. Na stronę składa się m. in. materiał dydaktyczny, przydatny w nauczaniu tej problematyki, dotyczący szeroko rozumianej edukacji dla tolerancji.

[więcej]