Prawa człowieka
 
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
"Pomagamy". Nowoczesne Pismo Wolontariuszy www.pomagamy.pl
"Pomagamy" to serwis internetowy oraz bezpłatne pismo tworzone przez wolontariuszy i dla wolontariuszy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na krzywdę drugiego człowieka oraz walka z obojętnością W serwisie znaleźć można wiele artykułów i ogłoszeń dla ludzi otwartych i chcących nieść pomoc innym.
[więcej]
Access to Justice Network (ACJNet) www.acjnet.org
ACJNet jest organizacją funkcjonującą w Internecie, służącą rozwojowi kontaktów między ludźmi i wymianie informacji oraz pomocy naukowych, związanych z wymiarem sprawiedliwości i kwestiami prawnymi, które są istotne dla mieszkańców Kanady. Usługi oferowane na stronie internetowej obejmują porady prawne, dostęp do aktów prawa kanadyjskiego, artykułów i dokumentów o tematyce prawniczej oraz linki do stron poświęconych podobnej tematyce.
[więcej]
Alberta Justice www.justice.gov.ab.ca/home
Alberta Justice/Alberta Solicitor General to oficjalna, rządowa strona internetowa władz kanadyjskiej Alberty, poświęcona wymiarowi sprawiedliwości i sądownictwu tej prowincji. Celem strony jest udzielanie osobom zainteresowanym wiarygodnych informacji na temat zasad systemu prawnego Alberty i funkcjonowania związanej z nim administracji. Strona jest bogata w informacje i linki do innych stron rządowych.
[więcej]
Amadeu Antonio Stiftung (Initiative für Zivilgesellschaft und Demokratische Kultur - Inicjatywa na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego i Kultury Demokratycznej) www.amadeu-antonio-stiftung.de
Amadeu Antonio Stiftung (AAS) to organizacja założona w 1998 roku. Walka ze skrajnie prawicowymi poglądami, rasizmem i antysemityzmem to główne problemy, którymi zajmuje się fundacja. AAS działa na terenie Niemiec, przede wszystkim na terenie nowych landów związkowych, gdzie groźba ataków ze strony prawicowych ekstremistów jest szczególnie duża.
[więcej]
Association mondiale pour l'école instrument de paix (EIP) www.eip-cifedhop.org
EIP to światowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz pokoju i rozpowszechniania praw człowieka
[więcej]
Autism-Europe www.autismeurope.org
Autism-Europe to stowarzyszenie, którego głównym celem jest rozszerzanie katalogu praw ludzi dotkniętych autyzmem i ich rodzin oraz interweniowanie w przypadkach, gdy te prawa są zagrożone. AE jest organizatorem wielu kampanii związanych z autyzmem.
[więcej]
Berghof Research Center for Constructive Conflict Management www.berghof-center.org
Berghof Research Center for Constructive Conflict Management (BRC) to centrum badawcze, które inicjuje, monitoruje oraz wspiera finansowo projekty i instytucje, których celem jest wypracowanie modeli i procedur konstruktywnego przekształcania konfliktów politycznych na tle etnicznym. Na stronie internetowej znajduje się bogaty zbiór materiałów na temat metod rozwiązywania konfliktów.

[więcej]
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ONZ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR-UNOG) www.unhchr.ch
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ma na celu promowanie i ochronę praw człowieka na świecie. Biuro zajmuje się informowaniem rządów i społeczności światowej o stanie przestrzegania praw człowieka na świecie, łamaniu międzynarodowych standardów. Organizacja dąży do stworzenia społeczności międzynarodowej, która sprzeciwiałaby się przemocy i starała się respektować prawo.
[więcej]
Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) www.aktive-fans.de
Związek aktywnych kibiców piłki nożnej B.A.F.F. został założony w 1993 r. w Niemczech. Skupia ponad 200 organizacji pokrewnych oraz członków indywidualnych. BAFF jest częścią europejskiej sieci FARE (Football Against Racism in Europe). Związek przywiązuje dużą uwagę do dbałości o prawa kibiców.
[więcej]
Chartered Institute of Arbitrators www.arbitrators.org
Chartered Institute of Arbitrators jest organizacją zrzeszającą arbitrów i rozjemców z całego świata. Zajmuje się ona rozwiązywaniem sporów w możliwie szybki, łatwy i korzystny finansowo sposób. Instytut działa w różnych sektorach, m.in.: usług finansowych, ubezpieczeń, mediów, telekomunikacyjnym
[więcej]
Christian Peacemaker Teams (CPT) www.cpt.org
Północnoamerykańska organizacja związana z ruchem religijnym mennonitów, która koncentruje się na rozwiązywaniu konfliktów zgodnie z zasadami wiary chrześcijańskiej i w sposób alternatywny dla działań opartych na wojnie i przemocy.
[więcej]
CODEP. The Conflict, Development and Peace Network www.codep.org.uk
Celem działalności CODEP jest zmniejszenie liczby brutalnych i gwałtownych konfliktów oraz udzielanie pomocy najbardziej poszkodowanym. Udział w tym przedsięwzięciu biorą liczne organizacje pozarządowe, instytucje naukowe oraz agendy rządowe. Strona CODEP jest swoistym forum dyskusyjnym umożliwiającym zdobycie wielu cennych informacji.
[więcej]
Commission for Racial Equality (CRE) www.cre.gov.uk
Commision for Racial Equality (CRE) to placówka założona w 1976 r. w celu zwalczania dyskryminacji i rasizmu w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się propagowaniem dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy społecznościami etnicznymi. Na stronie znajdują się informacje na temat grup etnicznych wchodzących w skład społeczeństwa brytyjskiego, liczne artykuły i publikacje, bogaty wybór odnośników.
[więcej]
Crosspoint Anti Racism www.magenta.nl/crosspoint/index.html
The Crosspoint Anti Racism jest największą internetową kolekcją linków do stron organizacji zajmujących się m. in. prawami człowieka, antyfaszyzmem, antyrasizmem, uchodźcami. Jej stworzeniem zajęła się amsterdamska fundacja Magenta, stawiająca sobie za cel przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji grup mniejszościowych. Strona The Crosspoint oferuje obecnie ponad 2 tys. linków do witryn organizacji ze 114 krajów.
[więcej]
Education International (EI) www.ei-ie.org
Education International to organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników oświaty ze 165 krajów i regionów świata, która ochronę interesów nauczycieli i wychowawców łączy z rozpowszechnianiem pokoju, demokracji i sprawiedliwości społecznej w ramach edukacji publicznej. Szczególny nacisk kładzie na walkę z rasizmem i dyskryminacją oraz na prawa kobiet, mniejszości i ludności autochtonicznej.
[więcej]
EUMC - European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (Europejskie Centrum Badania Rasizmu i Ksenofobii) eumc.eu.int
EUMC jest niezależnym organem Unii Europejskiej powołanym w 1997 r. Centrum dostarcza obiektywnych, rzetelnych i porównawczych informacji na temat rasizmu, ksenofobii, islamofobii i antysemityzmu w krajach europejskich. Jego celem jest pomoc UE i państwom członkowskim w określeniu rozmiaru i zasięgu występowania powyższych zjawisk oraz w wypracowaniu planu walki z nimi. Strona oferuje bardzo rozbudowaną listę podmiotów działających na rzecz walki z rasizmem i ksenofobią, linki do projektów, analizy, raporty.
[więcej]
Eurasia Foundation (Fundacja Eurazja) www.efsccp.org, eurasia.org.ru
Fundacja Eurazja jest prywatnie zarządzaną organizacją przyznającą fundusze. Dotacje przeznaczone są na programy tworzące demokratyczne instytucje wolnego rynku w dwunastu krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP): Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Republice Kirgizji, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Ukrainie i Uzbekistanie.

[więcej]
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment www.cpt.coe.int
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) to organizacja powołana przez Radę Europy. Celem CPT jest ochrona praw człowieka ze szczególnym wskazaniem na ochronę praw osadzonych. CPT monitoruje sytuację więźniów i warunki, w jakich przebywają osadzeni.
[więcej]
European Ombudsman (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich) www.euro-ombudsman.eu.int
Ombudsman to urząd Unii Europejskiej powołany w 1995 r. przez Parlament Europejski. Ombudsman przyjmuje skargi od wszystkich obywateli Unii Europejskiej lub osób fizycznych i prawnych mieszkających na stałe na terenie państwa członkowskiego UE, które dotyczą przypadków złej administracji działań instytucji lub organów Wspólnot Europejskich.

[więcej]
France Libertés Fondation Danielle Mitterrand www.france-libertes.fr
France Libertés Fondation Danielle Mitterrand to fundacja Danielle Mitterrand, która posiada organizacje partnerskie na całym świecie. Jej misją jest obrona praw człowieka, walka z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym.
[więcej]
Fundacja Forum Dialogu Między Narodami www.dialog.org.pl
Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

[więcej]
Fundacja Klub Obywatelski klub-obywatelski.org.pl
Fundacja Klub Obywatelski jest niezależną organizacją powstałą w 1998 r. z inicjatywy osób wywodzących się ze środowisk opozycyjnych wobec systemu politycznego w trakcie zmian ustrojowych w Polsce. Fundacja jest aktywnym realizatorem programów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, udziałowi kobiet w życiu publicznym oraz integracji Polski ze strukturami europejskimi.
[więcej]
GELD - Le Groupe d'Etude et de Lutte contre les Discriminations (Centrum Badań i Walki z Dyskryminacją) www.le114.com
GELD - Le Groupe d'Etude et de Lutte contre les Discriminations to instytucja badawcza, zajmująca się analizą zjawiska dyskryminacji rasowej i dyskryminacji ze względu na płeć oraz religię.
[więcej]
Global Policy Forum www.globalpolicy.org
Global Policy Forum (GPF) jest organizacją typu non-profit, założoną w 1993 r. przez międzynarodową grupę obywateli zainteresowanych propagowaniem wartości społeczeństwa obywatelskiego. GPF pracuje na rzecz umacniania prawa międzynarodowego, odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o skutkach globalnych. Posiada status konsultacyjny przy ONZ.

[więcej]
Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier (IRP) www.irp.uni-trier.de
Institut für Rechtspolitik zajmuje się badaniami prawa, zwłaszcza szeroko pojętej dziedziny praw człowieka. Od 1972 r. organizuje forum, na którym znane postaci ze świata polityki oraz nauki dyskutują o rozwoju i wyzwaniach na polu praw człowieka, zarówno na scenie niemieckiej, jak i europejskiej.

[więcej]
Institute For European Constitutional Law (IECL) www.uni-trier.de/~ievr/eng/welcome.htm
Institute For European Constitutional Law (IECL, Instytut Europejskiego Prawa Konstytucyjnego) jest częścią Wydziału Prawa Uniwersytetu w Trierze w Niemczech. Zajmuje się przede wszystkim analizą porównawczą i oceną prawa konstytucyjnego w Europie i na świecie.
[więcej]
International Organization for Migration www.iom.int
International Organization for Migration (IOM) to międzynarodowa organizacja zajmująca się sprawami związanymi z migracją w bardzo szerokim kontekście. Podejmuje wiele działań, aby pomagać migrantom i uchodźcom na całym świecie. IOM to jedna z największych i najbardziej wszechstronnych organizacji zajmujących się kwestiami migracji.
[więcej]
International Peace Bureau www.ipb.org
International Peace Bureau (IPB) jest najstarszą federacją organizacji zrzeszających ludzi pracujących na rzecz pokoju. IPB liczy sobie 112 lat i ma na swoim koncie Pokojową Nagrodę Nobla (otrzymaną w 1910 r.).
[więcej]
Internet Centre Anti-Racism Europe I-CARE www.icare.to
I-CARE to internetowe forum współpracy europejskich organizacji pozarządowych oraz centrum informacji na temat migracji, przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Celem takiej współpracy jest promowanie uniwersalnych standardów związanych z ochroną praw człowieka, w szczególności zasad niedyskryminacji.
[więcej]
Kazachskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności www.bureau.kz
Kazachskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności jest kontynuatorem Kazachsko-Amerykańskiego Biura Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności.

[więcej]
King Baudouin Foundation www.kbs-frb.be
King Baudouin Foundation (KBF) to fundacja założona w 1976 r., mająca siedzibę w Brukseli. Głównym celem fundacji jest pomoc w poprawie standardu życia społeczeństwa. KBF zajmuje się takimi kwestiami, jak: sprawiedliwość społeczna, społeczeństwo obywatelskie, działalność charytatywna.
[więcej]
Le Respect – ça Change l’École www.education.gouv.fr
"Le Respect – ça Change l’École" to projekt realizowany przez francuskie Ministerstwo Edukacji poświęcony walce z przemocą w szkołach i propagowaniu tolerancji wśród uczniów.

[więcej]
LICRA - Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme www.licra.org
Założona w 1927 roku Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme (LICRA) to najstarsza francuska organizacja poruszająca na forum międzynarodowym problemy walki z rasizmem i antysemityzmem.
[więcej]
MacArthur Foundation (Fundacja MacArthura) www.macfound.ru
Fundacja MacArthura promuje międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie praw człowieka poprzez przyznawanie pomocy finansowej w formie grantów m. in. lokalnym organizacjom broniącym praw człowieka w Rosji oraz poprzez finansowe wspieranie projektów, poruszających kwestie rozwoju międzynarodowego systemu sprawiedliwości.
[więcej]
Minority Rights Group International www.minorityrights.org
Minority Rights Group (MRG) to międzynarodowa organizacja pozarządowa występująca w obronie praw mniejszości etnicznych, religijnych i językowych. Celem organizacji jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuację i problemy grup mniejszościowych oraz promowanie porozumienia i współpracy między społecznościami. Strona oferuje szereg materiałów szkoleniowych w zakresie zwalczania uprzedzeń i dyskryminacji oraz pismo "The Outsider", poświęcone tematyce mniejszości.
[więcej]
Moscow School of Human Rights www.mshr.ru
Moscow School of Human Rights jest pozarządową organizacją typu non-profit, której głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat praw człowieka i procesów demokratyzacji. Strona zawiera informacje dotyczące działalności pracowników organizacji, wykaz publikacji, linki.
[więcej]
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) www.mrap.asso.fr
Ruch przeciw rasizmowi na rzecz przyjaźni między narodami.

[więcej]
North-South Centre (The European Centre for Global Interdependence and Solidarity) www.coe.int/T/E/North-South_Centre
Celem North-South Centre (inna nazwa - The European Centre for Global Interdependence and Solidarity) jest wspieranie współpracy i solidarności pomiędzy północnymi i południowymi regionami świata. North-South Centre prowadzi działalność promującą demokrację i poszanowanie praw człowieka również poza kontynentem europejskim. Centrum zostało powołane zostało w 1989 r. w ramach Rady Europy i stanowi jej "okno na świat".
[więcej]
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii or.icm.edu.pl
Celem Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" jest krzewienie tolerancji oraz przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Swój program Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, dokumentowanie przejawów uprzedzeń i zwracanie na nie uwagi społeczeństwa.

[więcej]
Peacemakers Trust www.peacemakers.ca
Peacemakers Trust jest kanadyjską organizacją charytatywną powstałą w 1999 r., która za główny cel stawia sobie prowadzenie działalności badawczej oraz edukacyjnej i szkoleniowej w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i budowania pokoju na świecie. Strona organizacji oferuje wiele materiałów: analizy przypadków, publikacje naukowe, bardzo bogatą bibliografię oraz wiele linków.
[więcej]
Rada Europy (Council of Europe) www.coe.int
Rada Europy to najstarsza organizacja polityczna w Europie, założona w 1949 r. Skupia 46 państw. Głównymi celami Rady są: ochrona praw człowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijanie porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania polityki społecznej i praktyki prawnej poszczególnych państw oraz promowanie świadomości europejskiej tożsamości, opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.
[więcej]
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI działa w ramach Rady Europy na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem, nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka.

[więcej]
Rromano Kham Foundation users.pcnet.ro/helin/Khamhtml.htm
Rromano Kham Foundation prowadzi działalność na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży romskiej równych szans uczestnictwa w życiu społeczeństwa poprzez równy dostęp do edukacji, pomoc w wykształceniu poczucia wartości własnej przynależności etnicznej oraz zapobieganiu dyskryminacji, segregacji i stereotypom etnicznym i rasowym.
[więcej]
Search for Common Ground. The European Center for Common Ground www.sfcg.org
Search for Common Ground (SCG) to pozarządowa organizacja działająca na 4 kontynentach, zajmująca się poszukiwaniem modeli zapobiegania konfliktom etnicznym, ekonomicznym, środowiskowym oraz pokojowym rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów. Jej specyfiką jest zdecentralizowana działalność w konkretnym miejscu wydarzeń. Organizacja jest aktywna na polu artystycznym i kulturalnym; jej działalność nakierowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Na stronie znajdują się publikacje, analizy wydarzeń, instrumenty rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
Slough Refugee Support www.sloughrefugeesupport.org.uk
Głównym celem Slough Refugee Suport (SRS) jest pomoc przybywającym do Wielkiej Brytanii azylantom i uchodźcom w przystosowaniu się do życia w nowym kraju. Organizacja informuje nowych przybyszy o przysługujących im prawach oraz udziela wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi. Ponadto SRS prowadzi lekcje języka angielskiego oraz kampanię na rzecz przedstawiania ogółowi społeczeństwa sytuacji azylantów/uchodźców w Wielkiej Brytanii.
[więcej]
SOS.Racisme www.sos-racisme.org
SOS.Racisme - francuska organizacja powstała w 1983 r. walcząca z dyskryminację na tle rasowym, propagująca zasadę równości społecznej poprzez edukację.


[więcej]
Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć www.niecassociation.org
Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć to organizacja pozarządowa, która skupia studentów prawa, prawników-praktyków oraz pracowników naukowych, pochodzących głównie z krajów Europy Środkowej. Za cel stawia sobie podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje prawne oraz upowszechnienie standardów wyznaczanych przez prawa człowieka.
[więcej]
Stowarzyszenie Romów - Limanowa www.euroregion-tatry.pl/romaorg
Celem Stowarzyszenia Romów - Limanowa jest tworzenie warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa polskiego, dążenie do uznania Romów za pełnoprawnych obywateli Polski oraz reprezentacja członków mniejszości romskiej przed organami administracji terytorialnej. Stowarzyszenie dąży do zachowania i rozwoju języka, tradycji i kultury romskiej, wspiera inicjatywy artystyczne oraz roztacza opiekę nad młodzieżą romską uczęszczającą do szkół państwowych.
[więcej]
The Platform of European Social NGOs (Social Platform) www.socialplatform.org
Social Platform (SP, Platforma Społeczna) to stowarzyszenie ponad trzydziestu europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się promowaniem społecznego wymiaru Unii Europejskiej. Celem działalności SP jest budowanie Europy opartej na sprawiedliwości społecznej i podstawowych prawach człowieka. Organizacje skupione w Platformie współpracują z najważniejszymi instytucjami UE.
[więcej]
Unrepresented Nations and Peoples Organisation unpo.org
Unrepresented Nations and Peoples Organisation jest międzynarodową organizacją skupiającą reprezentacje rdzennych ludów, mniejszości narodowych oraz ludności terytoriów niezależnych, które zrzeszyły się w celu obrony swej kultury, praw człowieka, środowiska naturalnego oraz by wspólnie szukać pokojowych sposobów rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
World Conference of Religions for Peace (WCRP) www.wcrp.org
Religions for Peace jest zrzeszeniem reprezentantów najliczniejszych religii świata, którego zadaniem jest tworzenie forum dyskusji na temat zaangażowania w dialog między religiami i pokojowe współistnienie. Religions for Peace zajmuje się w szczególności przedsięwzięciami związanymi z dynamiką konfliktów, prawami człowieka, edukacją na rzecz pokoju, rozbrojeniem i bezpieczeństwem.


[więcej]
www.civilrights.org www.civilrights.org
Celem powołanej przez Leadership Conference on Civil Rights i Leadership Conference on Civil Rights Education Fund instytucji jest stworzenie centrum informacji o prawach człowieka.
[więcej]