This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
We the Peoples Initiative www.wethepeoples.org
We the Peoples Initiative (WPI) zajmuje się umacnianiem i propagowaniem działań na rzecz pokoju poprzez współpracę z mniejszymi organizacjami i zorganizowanymi grupami lokalnymi z całego świata.

Celem WPI jest wcielanie w życie idei budowania pokoju przez współpracę rozumianą jako tworzenie wielokulturowej i wielonarodowej wspólnoty opartej na szacunku dla różnorodności, otwartej komunikacji i dialogu. Zadanie to realizowane jest przez 225 organizacji i grup lokalnych skupionych w WPI, których aktywność dotyczy różnych dziedzin tj. kultury, edukacji, prawa, ekonomii, zdrowia, nauki i technologii, religii. WPI stanowi dla tych organizacji forum dialogu, umożliwia wymianę doświadczeń oraz poszukiwanie partnerów w projektach poprzez listę mailingową. Zajmuje się też lobbingiem na rzecz tworzenia wielokulturowych i wielopokoleniowych grup doradczych oraz zwiększania udziału młodych ludzi w konferencjach i seminariach organizowanych przez ONZ.

Ważnym elementem działalności jest propagowanie Światowego Dnia Pokoju, ustanowionego rezolucją Zgromadzenia NZ w 1981 roku na 21 października dzięki staraniom Pathways to Peace i WPI. Strona zawiera listę różnych sposobów wzięcia udziału w jego obchodach: od symbolicznego zapalenia świecy w oknie po minutę ciszy w szkole lub miejscu pracy, czy też zorganizowanie zbiórki na rzecz chorych. Na stronie dostępne są również roczne raporty z działalności i obchodów Światowego Dnia Pokoju, krótkie opisy innych projektów PTP oraz propozycje działalności: strategie i narzędzia.


Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: "We the Peoples" Initiative
c/o Pathways To Peace
P.O. Box 1057
Larkspur, CA 94977
USA
E-mail: info@pathwaystopeace.org