This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii or.icm.edu.pl
Celem Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" jest krzewienie tolerancji oraz przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Swój program Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, dokumentowanie przejawów uprzedzeń i zwracanie na nie uwagi społeczeństwa.

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie postawom godzącym w godność człowieka. Członkami "Otwartej Rzeczpospolitej" są m.in. naukowcy, pisarze, dziennikarze oraz duchowni. Zajmują się oni popularyzowaniem rzetelnej wiedzy o źródłach i skali takich zjawisk jak ksenofobia, antysemityzm, rasizm. Zwracają też uwagę władz, Kościołów, pedagogów, środowisk akademickich oraz mediów na wskazane zjawiska. Stowarzyszenie współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, z Polską Akcją Humanitarną oraz Stowarzyszeniem "Nigdy Więcej".

Stowarzyszenie realizuje projekt "Szkoła Otwartości", którego celem jest analiza i opis podręczników szkolnych z zakresu przedmiotów humanistycznych pod kątem propagowania idei społeczeństwa otwartego. "Otwarta Rzeczpospolita" zamieszcza również na swojej stronie recenzje naukowe, omawiające publikacje o charakterze antysemickim lub skrajnie nacjonalistycznym.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
publikacje, referaty członków Stowarzyszenia, recenzje wybranych publikacji, raporty, artykuły z prasy krajowej, internetowa baza danych o dostępnych na rynku podręcznikach do przedmiotów humanistycznych.
Kontakt: Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita"
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa
Tel./Faks: +48 22 828-11-21
E-mail: otwarta.rzeczpospolita@poczta.gazeta.pl