This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Rada Europy (Council of Europe) www.coe.int
Od 1989 r. głównym zadaniem Rady Europy była pomoc w budowaniu demokracji w krajach postkomunistycznych poprzez pomoc krajom Europy Środkowej i Wschodniej w przeprowadzaniu i umacnianiu reform politycznych, prawnych i konstytucyjnych, jak i wprowadzanie reform gospodarczych, przekazywanie wiedzy na temat praw człowieka, demokracji lokalnej, edukacji, kultury i ochrony środowiska. Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych (Framework Convention for the Protection of National Minorities ) została przyjęta przez Radę Europy w 1994 r. Państwa będące stronami Konwencji zobowiązują się do realizacji jej celów poprzez krajowe ustawodawstwo i politykę. Cele te obejmują zapewnienie równości wobec prawa, zachowanie i rozwój kultury, ochronę tożsamości, religii oraz języków i tradycji mniejszości. Rada Europy zwraca szczególną uwagę na sytuację mniejszości romskiej.
Na stronie organizacji dostępne są szczegółowe informacje na temat jej działalności, celów oraz dziedzin, którymi się zajmuje, a także duża ilość publikacji.

Wersja językowa: w 32 językach (w tym angielski, polski i rosyjski)
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
materiały informacyjne: www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Brochures/
Kontakt: Avenue de l'Europe
67075 Strasbourg Cedex
Francja
Tel.: +33 (0)3 88 41 20 00
Fax +33 (0)3 88 41 27 45
E-mail: infopoint@coe.int