This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Platform of European Social NGOs (Social Platform) www.socialplatform.org
Social Platform powstała w 1995 r. w celu zorganizowania płaszczyzny dialogu pomiędzy organizacjami społecznymi a instytucjami UE. Platforma zwraca uwagę najważniejszych organów decyzyjnych Unii na potrzebę rozwoju polityki socjalnej, poszanowania podstawowych praw człowieka, problem ludzi bezdomnych, rasizmu i dyskryminacji. Prowadzi szereg kampanii, między innymi na rzecz sprawiedliwości społecznej, praw ludzi niepełnosprawnych czy zagwarantowania ochrony socjalnej w Konstytucji UE. Wspólne stanowisko organizacji skupionych w ramach SP przekazywane jest podczas regularnych spotkań z przedstawicielami instytucji europejskich, konferencji, kampanii i seminariów. Z drugiej strony, stowarzyszenie zapewnia przepływ informacji na temat inicjatyw UE w zakresie polityki socjalnej do bezpośrednio zainteresowanych państw członkowskich.
Kolejnym celem Platformy jest zwiększenie roli organizacji pozarządowych w publicznej debacie na temat kształtowania społeczeństwa europejskiego.
Wersja językowa: angielska, francuska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
Materiały edukacyjne: artykuły prasowe, pismo "Social Voices" dostępne online, roczne raporty z działalności SP, przemówienia przedstawicieli SP w instytucjach UE, raporty z konferencji, kalendarz aktualnych projektów i konferencji
Kontakt: Platform of European Social NGOs
Square de Meeus 18
B-1050 Brussels
Belgia
Tel.: +32 2 511 37 14
Fax: +32 2 511 19 09
E-mail: platform@socialplatform.org