This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Minority Rights Group International www.minorityrights.org
MRG działa w imieniu mniejszości na poziomie narodowym, regionalnym oraz międzynarodowym od ponad 30 lat. Ma status obserwatora w Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka, ma głos doradczy w Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ, jest rzecznikiem mniejszości w UE, OBWE, ONZ oraz Banku Światowym. Organizacja zwraca uwagę najważniejszych organów decyzyjnych na sytuację grup mniejszościowych i domaga się stworzenia uniwersalnych standardów ochrony praw tych społeczności. Wspiera i promuje inicjatywy pojednania oraz działania na rzecz rozwiązywania konfliktów. Wspólnie z partnerami organizuje szkolenia w zakresie międzynarodowych standardów, systemów monitorowania i ochrony praw mniejszości. Uczestnicy takich szkoleń są następnie zachęcani do podejmowania podobnych działań na poziomie lokalnym. Jednym z najważniejszych projektów MRG jest coroczne seminarium szkoleniowe w Genewie, którego uczestnicy biorą następnie udział w pracach Grupy Roboczej ds. Mniejszości Narodowych ONZ.
Wersja językowa: angielska, francuska, hiszpańska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
Materiały szkoleniowe, przewodniki, publikacje i raporty MRG, publikacje i doniesienia ze świata na temat sytuacji mniejszości, przejawów rasizmu i dyskryminacji, fotografie ilustrujące powyższe zagadnienia
Kontakt: Minority Rights Group International
54 Commercial Street
London E1 6LT
Wielka Brytania
Tel: +44 (0)20 7422 4200
Fax: +44 (0)20 422 4201
E-mail: minority.rights@mrgmail.org