This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Stowarzyszenie Romów w Polsce www.stowarzyszenieromow.hg.pl
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów, w tym celu współpracuje m.in. z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, pośredniczy również w kontaktach Romów z jednostkami administracyjno-prawnymi. Prowadzi monitoring i badania nad edukacją dzieci romskich oraz funkcjonowaniem Romów na polskim rynku pracy. Stowarzyszenie bierze udział w programach aktywizacji zawodowej (organizowanie szkoleń, kursów), prowadzi działalność w zakresie edukacji i ochrony zdrowia.
Ponadto SRwP dąży do pełniejszego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa oraz zagwarantowania Romom praw należnych mniejszościom etnicznym. Stowarzyszenie, poprzez swoją wszechstronną działalność popularyzuje wiedzę na temat kultury i historii Romów. Organizuje wystawy, uroczystości, tworzy archiwa poświęcone tematyce romskiego holocaustu, wydaje publikacje o tematyce morskiej oraz kwartalnik "Dialog-Pheniben".
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Zamkowa 1, pokój 44
32-600 Oświęcim
E-mail: 17421453@pro.onet.pl