This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Christian Peacemaker Teams (CPT) www.cpt.org
Organizacja CPT powstała w połowie lat 80. ubiegłego stulecia z inicjatywy środowisk związanych z chrześcijańskim ruchem mennonitów. Za cel postawiła sobie pokojowe, oparte na zasadach wiary chrześcijańskiej, alternatywne dla przemocy i działań zbrojnych, rozwiązywanie konfliktów międzygrupowych i innych problemów związanych z naruszaniem praw człowieka.
Zadanie to CPT powierza zorganizowanym zespołom i delegacjom, których członkowie przeszli odpowiednie treningi, dostosowane do właściwych danej kulturze metod pokojowego rozwiązywania sporów. Organizacja powołuje również specjalne korpusy "Peacemakers", których członkowie działają w pełnym wymiarze godzin przez trzy lata w rejonie konfliktu. Wspierają one lokalnych działaczy w rozwiązywaniu konfliktów i utrzymaniu pokoju, donoszą o naruszeniach praw człowieka, nawiązują kontakt z mediami i prowadzą warsztaty z zakresu pokojowego rozwiązywania sporów.
Strona zawiera opisy programów i misji CPT w różnych regionach świata, prezentuje aktualne kampanie, np. przeciwko "okrutnym" zabawkom czy niszczeniu palestyńskich domostw w Hebronie, jednocześnie zachęcając do udziału w tych projektach i proponując zainteresowanym określone narzędzia i źródła informacji. Można tu ponadto znaleźć plan zajęć dla szkółki niedzielnej, formularze zgłoszeniowe do "Peacemakers Corps", zbiór publikacji online, raport roczny, archiwum wiadomości oraz pomocne bibliografie i linki.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Publikacje on-line: www.cpt.org/publications/pubs.php
2) Propozycje zajęć dla szkółki niedzielnej: www.cpt.org/publications/sundayschool/ss_lesson_intro.php
3) Narzędzia do przeprowadzenia lokalnej kampanii Violent Toys: www.cpt.org/violent_toys/play.php
Kontakt: Christian Peacemaker Teams
Box 6508
Chicago, IL 60680-6508
USA
Tel.: 773-277-0253
Fax. 773-277-0291
E-mail: peacemakers@cpt.org