This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej www.judaica.pl
Pomysł utworzenia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodził się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian. Zrodził się w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, Czesława Jakubowicza. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, a 24 listopada 1993 roku, pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej.
Inicjatywa obywatelska - to najlepszy opis tego przedsięwzięcia, którego głównymi celami są:
· ochrona żydowskiego dziedzictwa na Kazimierzu i zachowanie pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz o polsko-żydowskim sąsiedztwie,
· rozpowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich wśród młodego pokolenia,
· tworzenie platformy dla dialogu polsko-żydowskiego,
· promowanie wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego.
Siedzibą Fundacji stała się modlitewnia (Bejit ha-midrasz), wybudowana w latach 80-tych XIX wieku przez Żydowskie Towarzystwo Modlitewne i Dobroczynne B'nei Emuna, według projektu krakowskiego architekta i budowniczego Jacka Matusińskiego. Do wybuchu II wojny światowej modlitewnia pełniła funkcje religijne. W czasie wojny i wiele lat potem, budynek użytkowano jako stolarnię, następnie jako magazyn, a od początku lat 80-tych była opuszczoną ruiną. Obecnie Centrum jest miejscem otwartym dla wszystkich. Program Fundacji jest adresowany do publiczności żydowskiej i nieżydowskiej, zarówno polskiej jak i zagranicznej. Na program składają się wykłady, spotkania autorskie, promocje książek, konferencje i seminaria, oferty letnie, pokazy filmowe (zarówno dokumentalne, jak i fabularne), koncerty oraz wystawy. Jednym z ważniejszych punktów programu Fundacji jest, organizowany od 1996 roku, "Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ (NOWY DOM)". Odbywa się on w pierwszym miesiącu roku żydowskiego - Tishri, w czasie Wysokich Świąt - i dedykowany jest zazwyczaj jednej postaci lub jednemu zagadnieniu. Fundacja organizuje doroczny wykład, poświęcony pamięci Aleksandra i Alicji Hertzów, tematycznie związany z problematyką polsko-żydowską. Spotkania te zainaugurował w 1999 roku Czesław Miłosz wykładem o swej przyjaźni z A. Hertzem. Kolejne wygłosili Shoshana Ronen i Ryszard Kapuściński. Wykłady te są publikowane w dwujęzycznej wersji: polskiej i angielskiej. W najbliższym czasie opublikowane zostaną wykłady Karla Dedeciusa i Shlomo Avineri.
Wersja językowa: polska, angielska, niemiecka
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej
ul. Meiselsa 17,
31-058 Kraków
Polska
Tel.: +12 430 64 49
Faks: +12 430 64 97
E-mail: info1@judaica.pl