This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Cele:

Pomoc osobom i instytucjom współtworzącym politykę edukacyjną a także odpowiedzialnym za działania na rzecz uczenia tolerancji w kontekście wolności religii i wyznania w szkolnictwie, w celu zapobiegania konfliktom na tle etnicznym i religijnym w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ułatwienie nauczycielom i studentom (przyszłym nauczycielom) dostępu do środków dydaktycznych pomocnych w kształtowaniu postaw otwartości i szacunku dla innych tak w szkole, jak i poza nią.

Dostarczenie metod i rozwiązań pedagogicznych, które przeniesione na grunt szkoły, przyczynią się do przezwyciężenia nieprawdziwego i często funkcjonującego na zasadzie kliszy, wizerunku osób należących do odmiennych grup religijnych, narodowościowych czy etnicznych.

Udostępnienie osobom działającym na polu edukacji w Europie i w Azji szerokiego spektrum metod i rozwiązań przydatnych w przezwyciężaniu negatywnych stereotypów, uprzedzeń i przejawów dyskryminacji, które mogą wystąpić w ich krajach.


Kontekst:

Tolerancja, koegzystencja oraz harmonia w stosunkach pomiędzy większością a etnicznymi, religijnymi, językowymi oraz innymi mniejszościami, do których zapewnienia zobowiązały się rządy państw zrzeszonych w OBWE, zostały ponownie uznane przez nie za kwestie wiążące podczas konferencji ministrów w Bukareszcie w 2001 roku. Takie samo stanowisko zajęli uczestnicy konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej zagadnieniu tolerancji w odniesieniu do wolności religii i wyznania w szkolnictwie, zorganizowanej w Madrycie w 2001 roku. Decyzja Rady Ministerialnej OBWE z Bukaresztu zawierała apel o promocję tolerancji i niedyskryminacji za pośrednictwem kampanii ostrzegawczych oraz programów edukacyjnych. Implementację postanowień w tej materii wspomagały w następnych latach kolejne konferencje (m.in. w Berlinie, Paryżu i Brukseli w 2004 roku). Efektem tych spotkań była decyzja Rady Ministerialnej OBWE, podjęta w Sofii w 2004 roku, w której powtórnie zwrócono uwagę na potrzebę promowania i doskonalenia programów edukacyjnych służących tolerancji, walce z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją. Zalecono również systematyczne zbieranie informacji o najlepszych sposobach prewencji i reagowania na takie zjawiska.


Stworzenie przewodnika internetowego dostępnego dla wszystkich zajmujących się uczeniem tolerancji w odniesieniu do religii i wyznania jest pierwszym krokiem ku informowaniu zainteresowanych tą problematyką przedstawicieli organizacji państwowych, organizacji pozarządowych oraz poszczególnych nauczycieli o przykładach dobrych rozwiązań, jakie udało się znaleźć w tej kwestii w różnych częściach świata. Strony będą funkcjonować głównie jako przewodnik po organizacjach działających na całym świecie, będą zawierać opis ich działalności, po to, aby osoby zajmujące się szeroko rozumianą edukacją miały ułatwiony dostęp do rozmaitych środków dydaktycznych.

Przykłady rozwiązań proponowanych i wprowadzonych w innych krajach, które znajdą się na stronach przewodnika, sprawią być może, iż odegra on pozytywną rolę w procesie demokratyzacji szkolnictwa; z jednej strony przyczyniając się do wzmocnienia roli nauczyciela i ucznia w procesie dydaktycznym, z drugiej zachęcając nauczycieli do wprowadzania nowych treści i metod nauczania.


Założenia:

Strony mają charakter przewodnika po przykładowych programach uczenia tolerancji, które już działają w praktyce.

Przewodnik, który powstał z inicjatywy Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, będzie aktualizowany na stronach Instytutu co pół roku.

Nauczyciele i studenci będą mogli uczestniczyć we wspólnych projektach, seminariach tradycyjnych i odbywających się za pośrednictwem Sieci oraz brać udział w forum dyskusyjnym. Dzięki przewodnikowi wszyscy zainteresowani będą mogli dowiedzieć się, jak inni nauczyciele radzą sobie z rozwiązywaniem codziennych problemów, jakie niesie ze sobą praca w tym zawodzie oraz otrzymać istotne informacje i przydatne materiały.